Genealogický rozcestník/Genealogické odkazy - Česká republika

 Vítejte na prvním rozsáhlém genealogickém rozcestníku v České republice. V následujících tabulkách naleznete řadu odkazů členěných do tematických podskupin. Věříme, že si všichni přijdete na své a pomocí těchto odkazů se Vám podaří nalézt informace či alespoň stopy k tomu, koho a co hledáte.
 
 Odkazy budou postupně rozšiřovány s ohledem na vznik nových genealogicky relevantních webů na něž narazíme v průběhu následujících měsíců či let.
 
 Pro hledání v množství níže uvedených odkazech doporučujeme hledání skrze funkci "hledat" - CTRL + F, kterou mají v sobě implementovány všechny nejrozšířenější internetové prohlížeče (Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer apod.). Můžete tak zadat Vámi konkrétní hledané slovo.
 
Tým "VAŠE GENY ...na dosah ruky"
 
 
*nově přidané odkazy vždy poznáte dle černě psaného popisku na levé straně tabulek s tím, že v každé sekci budou nově čerstvě připsané odkazy umisťovány vždy na konec dané tabulky, abyste měli lepší přehled, jaké nově přibyly.
 
Zveřejněno: 16. 1. 2015                                          Aktualizace (rozšíření o nové odkazy):  13. 5. 2016
 
Zákony  - matriční problematika:

Všeobecně k matričnímu hledání na stránkách MVČR

http://www.mvcr.cz/clanek/matriky-nahlizeni-do-matricnich-knih-a-sbirky-listin.aspx

Původní znění zákona o matrikách, jménu a příjmení atd. z r. 2000

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301

Aktuální zákon (Předpis č. 312/2013 Sb.) k matričnímu bádání v ČR

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-312

Matriky v českém prostředí  - online (digiarchivy + e-badatelny + VadeMeCum):

Badatelna Národního archivu Praha (zejména židovské matriky)

http://www.badatelna.eu/fond/1073

Actapublica Moravského zemského archivu v Brně

http://actapublica.eu

VadeMeCum Státního oblastního archivu v Litoměřicích

http://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/

Portafontium Státního oblastního archivu v Plzni

http://www.portafontium.cz

E-badatelna Státního oblastního archivu v Praze

http://ebadatelna.soapraha.cz/

Digiarchiv Státního oblastního archivu v Třeboni

http://digi.ceskearchivy.cz/

Inventární seznam Sbírek matrik Východočeského kraje ve Státním oblastním archivu v Zámrsku

http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/sbirka-matrik-vychodoceskeho-kraje-1587-1949/

Digitální archiv Zemský archiv v Opavě

http://digi.archives.cz/

Prohlížení českých matrik online skrze stránky FamilySearch (postupně doplňováno o další matriční knihy)

https://familysearch.org/search/image/index#u

ri=https://familysearch.org/recapi/sord/collecti

on/1804263/waypoints

"česká stránka" na FamilySearch - všechny doposud zveřejněné prameny ze strany
mormonů (nejprve nutná povinná registrace)
https://familysearch.org/search/collection/loca
tion/1927165?region=Czech+Republic
Webové stránky NA + oblastních/zemských archivů v České republice:

Národní archiv (Praha)

http://www.nacr.cz/

Moravský zemský archiv v Brně

http://www.mza.cz/

Státní oblatní archiv v Litoměřicích http://www.soalitomerice.cz/

Státní oblastní archiv v Plzni

http://www.soaplzen.cz/
Státní oblastní archiv v Praze http://www.soapraha.cz/
Státní oblastní archiv v Třeboni https://www.ceskearchivy.cz/
Státní oblastní archiv v Zámrsku http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/
Zemský archiv v Opavě http://www.archives.cz/zao/za_opava/
Některé speciální archivy:

Archiv Národního divadla

http://archiv.narodni-divadlo.cz/

Archiv Národní knihovny ČR

http://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-

cinnosti/archiv-nk

Archiv Pražského hradu

http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivPH/cz/

Archiv Univerzity Karlovy

http://udauk.cuni.cz/

Literární archiv Památníku národního písemnictví

http://www.pamatniknarodnihopisem

nictvi.cz/20-literarni-archiv/

Národní filmový archiv

http://nfa.cz/

Židovské muzeum v Praze

http://www.jewishmuseum.cz/

Archivy měst - online:

Archiv města Brna

http://www.archiv.brno.cz/index.php?nav01=1734

Archiv města Ostrava

https://amo.ostrava.cz/cs

Archiv města Plzně

http://amp.plzen.eu/

Archiv hlavního města Prahy

http://www.ahmp.cz/

Archiv města Ústí nad Labem

http://www.usti-nl.cz/cz/verejna-

sprava/magistrat/odbory-a-oddeleni/archiv-

mesta-usti-nad-labem/

Pobytové přihlášky + sčítání lidu online + lánové rejstříky:

Plzeňské pobytové přihlášky

http://aplikace.plzen.eu/archivprihlasky/

Pražské pobytové přihlášky

http://digi.nacr.cz/prihlasky2/

Sčítání lidu - Brno

http://digiarchiv.brno.cz/home

Odkaz na zdigitalizovaná sčítání lidu z různých koutů ČR společností Family Search (např. kolekce sčítání lidu ze ZA Opava, MZA Brno, SOA Litoměřice apod.)

https://familysearch.org/search/image/index#uri=h

ttps://familysearch.org/recapi/sord/collection/1930

345/waypoints

Lánové rejstříky (Morava)

http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/d1/a8sl4dd2bad3D1.htm

Seznam badatelen Východočeských archivů SOA Zámrsk (obsahuje obecní kroniky. sčítání lidu apod.)
 
http://vychodoceskearchivy.cz/e-badatelna/
Vyhledávací databáze na internetu (tematicky různé):

Základní archivní a muzejní databáze sbírek a fondů na stránkách MVČR

http://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx

Databáze pro samotná muzea - tzv. „Centrální evidence sbírek“ – datum poslední aktualizace jsem nenalezl

http://ces.mkcr.cz/cz/search.php

Databáze existující české historické, kulturně historické, archeologické a archivní literatury

http://biblio.hiu.cas.cz/

Digitální knihovna Národní knihovny ČR - obsahuje řadu periodik, novin, časopisů, sborníků

http://kramerius.nkp.cz/

Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky (Národní listy, Lidové noviny, Světozor)

http://archiv.ucl.cas.cz/

Jmenné vyhledávače bývalých vězňů (v Terezíně, Litoměřicích, Ravensbrücku, Łódźi, Minsku, Mauthausenu, Flossenbürgu) za 2. SV

http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/historie-sbirky-a-vyzkum
Vyhledávání obětí v Osvětimi (polsky, stačí zadat jméno/příjmení) http://base.auschwitz.org/wiezien.php?lang=pl
Společnost pro dějiny Židů v České republice http://bmsj.eu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Digiarchiv obsahující listiny z více než 100 zemí

http://monasterium.net/mom/home?_lang=ces

Důlní mapy v aplikace Moravského zemského archivu Brno
 
Urbáře v aplikaci Moravského zemského archivu Brno http://www.mza.cz/a8web/a8apps1/URB01/A8SL4DD2
Bad3URB01.htm

Studenti pražských univerzit 1882-1945

https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/?lang=cs

Digitalizovaná knihovna Katolické teologické fakulty University Karlovy (např. Soupis památek historických a uměleckých v království českém)

 

http://depositum.cz/

Online detailní encyklopedie o Českých Budějovicích

http://encyklopedie.c-budejovice.cz/

Databáze kantorů Moravy a Slezska

http://cantores.wz.cz/

Projekt mapující pomníky, památníky, sochy, kapličky, boží muka, kříže, zvonice, sloupy, památeční kameny zejména pro plzeňský, jihočeský, středočeský kraj + kraj Vysočina

http://www.drobnepamatky.cz/

Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje http://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/

Databáze vodních mlýnů v Čechách na Moravě a ve Slezsku

http://vodnimlyny.cz/

Databáze rodů stěhovavých povolání (mlynáři, kantoři, šafáři, kováři, myslivci atd.)

https://sites.google.com/site/mlynarsti/

Databáze kartoték Augusta Sedláčka

http://www.augustsedlacek.cz/

Databáze našich bankovek od r. 1902 do současnosti http://www.papirovaplatidla.cz/

Online dostupné vysokoškolské kvalifikační práce

http://theses.cz/

Internetová databáze knihy „KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století“ (nakladatelství Libri)

http://www.libri.cz/databaze/kdo20/main.php

Správa pražských hrobů (vyhledávání hrobů dle jména)

http://www.hrbitovy.cz/index.htm/

Mapování jihočeských hřbitovů (prozatím Štěpánovice, Hosín, Novosedly nad Nežárkou, Lomnice nad Lužnicí, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Lišov u Českých Budějovic, Třeboň)

http://www.jihoceske-rody.eu/minulost.html

Databáz českých hřbitovů (zejména středočeských) http://www.ceskehrbitovy.cz/index.php?sub=5
Databáze hřbitovů Jihomoravského a Pardubického kraje http://www.hrbitovycr.cz/vyhledavani.html
Příbramský hřbitov na Panské louce - pochovaní dle abecedy I. díl A-I http://www.spolek-prokop-
pribram.cz/materialy/PBHrbitov2a.pdf
Příbramský hřbitov na Panské louce - pochovaní dle abecedy I. díl J-O http://www.spolek-prokop-
pribram.cz/materialy/PBHrbitov2b.pdf
Příbramský hřbitov na Panské louce - pochovaní dle abecedy I. díl P-Ž http://www.spolek-prokop-
pribram.cz/materialy/PBHrbitov2c.pdf
Databáze českých a moravských židovských hřbitovů http://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie
.aspx?kid=2

Databáze vyhledávání obcí

http://monitor.statnipokladna.cz/2012/obce/vyhled

avani

Územně identifikační registr ČR http://uir.cz/

Digitalizované slovníky + databáze historické češtiny

http://vokabular.ujc.cas.cz/

Latinsko-český slovník řemesel, služeb a úřadů http://www.paichl.cz/paichl/knihy/SL-LACS0.htm
Hanácko - česko - anglický slovník
(možno stáhnout i v .pdf)
http://www.hanaci.vivat.cz/slovnicek.php

Databáze Mezinárodního trestního soudu včetně poválečných tribunálů

 http://www.legal-tools.org/en/go-to-database/ 

Jihočeská řemesla http://www.jihoceskaremesla.cz/
Encyklopedie města Český Krumlov http://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/
cz/osobno_seznam.xml
Opisy moravských urbářů v aplikaci Moravského zemského archivu Brno http://mza.cz/opisy-moravskych-urbaru-na-webu
Digitální knihovna Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích http://kramerius.cbvk.cz:8080/search/
Lidový slovník pro chalupáře http://lidovyslovnik.cz/index.php
Databáze a stránky věnující se době 1948-1989 v ČSR a ČSSR:

Ústav pro studium totalitních režimů

http://www.ustrcr.cz/

Vyhledávání v Seznamech útvarů StB, pohraniční stráže + evidenčních záznamech Ministerstva vnitra ČR

http://www.abscr.cz/

Internetová databáze EZO StB (Evidence zájmových osob Státní Bezpečnosti)

http://stbezo.info/

Vyhledávací stránky EZO

http://www.svazky.cz/sekce/Databaze_EZO

Webový portál pro dokumentaci totalitních režimů http://www.minulost.cz/
Dokumentační portál o Státní bezpečnosti http://www.communiststatesecurity.eu/
Místopis online:

Chytilův adresář z r. 1915 online

http://chytiluv-adresar-1915.wz.cz/index.html

Chytilův místopis Československé republiky 1929 (2. akt. vydání)

http://www.zanikleobce.cz/chytil.php

Administrativní lexikon obcí republiky Československé 1955: podle správního rozdělení 1. ledna 1955 http://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?
pid=uuid:bdce83b0-6658-11e3-ae59-
005056827e52#monograph-page_uuid:80851d90-
831b-11e3-8485-5ef3fc9bb22f

August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze české - online

http://sedlacek.hrady.cz/

Johann Gottfried Sommer – Das Königreich Böhmen. (některé části Boleslavského a Žateckého kraje)

http://boehmen.nilius.net/

Evidence obcí zaniklých po roce 1945 na území ČR

http://www.zanikleobce.cz/

Německy názvy českých obcí

http://www.volani-rodu.unas.cz/soubory/ceske-

obce-nemecky.htm

Seznam německých názvů obcí a osad v Česku http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%C4%9Bme
ck%C3%BDch_n%C3%A1zv%C5%AF_obc%C3%
AD_a_osad_v_%C4%8Cesku
Seznam německých názvů obcí a osad v Česku (německo-česká varianta) http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Bezei
chnungen_tschechischer_Orte
Místa v Čechách - česko-německá i česko-německá varianta http://www.ferienhaus-micki-tschechien.de/html/jmena/orte.htm
Lexikon obcí severních a severozápadních Čech http://www.soalitomerice.cz/slovnik/
Zeměpisný rejstřík obcí, osad a míst jižních Čech s přesahy do okolí https://digi.ceskearchivy.cz/index_main.php?
lang=cs
Místopisný seznam měst, vesnic a samot Hřebečska http://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstopisn%C3
%BD_seznam_m%C4%9Bst,_vesnic_a_samot_H
%C5%99ebe%C4%8Dska

Seznamy samosprávného dělení českých zemí v době Protektorátu (německé i české názvy obcí a měst)

http://www.hartau.de/PBM/Protektorat.html

Historický lexikon obcí 1869 - 2005 (na stránkách ČSÚ) v .pdf formátu

http://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/

publ/4128-04-1869_2005

Vzdělávací portál o lidové architektuře a památkách ČR věnovaný historii osídlení a dějinám staveb na vesnici

http://www.lidova-architektura.cz/

Podhůří Šumavy - místopisné stránky několika nadšenců

http://www.podhuri-sumavy.cz/

Dokumenty o historii Šumavských obcí + různé kroniky (zejména Pošumaví) http://www.geosumava.cz/web/index.php?
web_show=dokument

Místopisný průvodce po ČR

http://www.mistopisy.cz/

Místopis jihozápadních Čech

http://www.mistopis.org/puvodni_index.html

Historie nejen severního Českobudějovicka

http://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/

Místopis oblasti okolo hory Říp http://podripskagenealogie.euweb.cz/ 

Staré pohlednice

http://www.akpool.de/

Web plný českých historických fotografií měst a obcí

http://www.fotohistorie.cz/

Fotografie šumavských obcí Šebestova, Nicov, Řetenic a dalších okolních lokalit do roku 1945

http://www.mija.cz/foto/foto/Sebestov-Nicov-

Retenice%20do%20roku%201945/ipage00001.htm

Berní registra majitelů domů ve Vysokém Mýtě z roku 1599

http://jikan.wz.cz/view.php?cisloclanku=2010080001

Kroniky města Pelhřimov online http://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/in
dex.html
Historie a kultura Orlických hor a Podorlicka http://www.senftenberg.cz/
Web mapující historii obce Hostivice a obcí okolních (střední Čechy) http://hostivickahistorie.cz/
Regionální internetová knihovna, digitální archiv a obrazová databanka oblasti České sibiře http://www.ceskasibir.cz/
Staré pohlednice online ze sbírky Rakouského národního arhivu http://akon.onb.ac.at/
K městu Svitavy a okolí http://www.zwittau.cz/
Jména a příjmení:

Kalendáře a seznamy různých jmen

http://www.jmenaprijmeni.cz/

Databáze jmen a příjmení i četnost v ČR

http://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php

Internetová databáze dle knihy archiváře a ředitele SOA Třeboň Václava RAMEŠE -„Po kom se jmenujeme“ (nakladatelství Libri)

http://libri.cz/databaze/jmena/

WWW stránka KdeJsme.cz vám umožní vyhledat četnost příjmení nebo jména v rámci ČR; zdroje dat vychází ze statistik Ministerstva vnitra České republiky

http://www.kdejsme.cz/

Rodopisná databáze příjmení; přispěvateli jsou sami badatelé (profesionálové i amatéři), v databázi aktuálně 30 342 rodových

 http://www.rodclan.cz/ nebo http://www.rodopis.cz/ 

O židovských příjmeních u nás

http://alois-sassmann.wz.cz/zidprijm.htm

Různé webové stránky úzce tematicky zaměřené + různé pomocné odkazy:

Genealogické symboly a značení (v němčině)

http://wikide.genealogy.net/Genealogische

_Symbole_und_Zeichen

Vysvětlení termínů ke genealogii

http://www.genebaze.cz/dv/term/RA_terminy.html

Web věnovaný svobodníkům

http://www.svobodnici.cz/

Chronologické pomůcky

http://edelstadt.pythonanywhere.com/

Převodník čísel popisných v Praze z r. 1805 na čísla orientační doplněný srovnáním popisných čísel z r. 1770 a z r. 1805 http://kramerius.mlp.cz/kramerius/
MShowMonograph.do?id=667

Užitečný kalendář - obsahuje rozsah let 1800-2400

http://kalender-365.de/kalendar-cz.php?yy=1838

Databáze různých převodů jednotek

http://www.jednotky.cz/

Prozatímní heraldická knihovna

http://www.historie.hranet.cz/heraldika/

Wappenbuch - autentické německé erby ze 17. stol.

http://www.wappenbuch.com/

Databáze erbů z erbovníků z území dnešního Švýcarska

http://www.chgh.net/heraldik/

wappensammlung.htm

Bivojova heraldika – občanský, zemský, rodový, církevní, městský a společnostní erbovník

http://heraldikus.wz.cz/ramy.htm

Zemský registr erbů České republiky (jeden z mnoha registrů)

http://www.zrecr.cz/zrecr/index_cz.php?

konstran=000000003320000001

Databáze kostelů a církevních staveb v ČR http://kostelycz.cz/kostely.htm

Poškozené a zničené kostely a kaple v České republice

http://www.znicenekostely.cz/

Pražské pamětní desky a pomníky (+ výběrově z dalších měst ČR)

http://www.pametnidesky.estranky.cz/

Systém je zaměřen zejména na hospodářské, sociální a životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

http://www.risy.cz/cs

Letecká fotografie obcí a měst ČR

http://www.ze-vzduchu.cz/

Letecká mapa ČR převážně z přelomu 40. a 50. let 20. století

 http://kontaminace.cenia.cz/ 

Archaické medicínské termíny

http://www.archaicmedicalterms.com/

International/Czech.htm

O České republice a její minulosti

http://vlast.cz/

Kromě x slovníků dokáže skrze prohlížeč Google chrome překládat i celé cizojazyčné webové stránky

http://translate.google.cz/

Galerie historických fotografií z Povltaví http://www.stara-vltava.cz/galerie.html
Geografický informační systém propojuje informace z hmotné i nehmotné tradiční lidové kultury Moravy z rozmezí let 1750–1900 s mapovými podklady
http://gistralik.muni.cz/index.html
České genealogické stránky a fóra:

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

www.genealogie.cz

Moravská genealogická a heraldická společnost

www.mghs.cz

Česká archivní společnost

www.cesarch.cz

Občanské sdružení Genea

http://www.genea.cz/

Hojně navštěvované genealogické fórum

 http://genealogie.taby.cz/ 

Diskusní server

www.mageo.cz

Genealogické stránky

www.genebaze.cz

Stránky genealogické konference

http://www.geneakonf.cz/index.html

Netradiční projekt se zabývá vzájemnými rodovými vztahy občanů České republiky a rodin spřízněných http://xtree.cz/

Paleografické odkazy a pomůcky ke čtení starých textů:

Online Čítanka starých textů

http://www.genebaze.cz/dv/citanka.html

Online Paleografická čítanka 

(autorem historik Petr Vorel)

http://uhv.upce.cz/cs/paleograficka-citanka/

Číslovky a Iniciály v novogotickém písmu – švabachu

http://www.volani-rodu.unas.cz/soubory/cislovky-

svabach.jpg

Podoba písma v kurentu a švabachu

http://www.volani-rodu.unas.cz/soubory/kurent-

svabach-nj.jpg

Podoba německy psaného písma a „latinky“

http://www.volani-

rodu.unas.cz/soubory/novogoticka-kurziva-

ceska.jpg

Základní pojmosloví v matrikách v češtině, němčině a latině

http://www.volani-rodu.unas.cz/sova/

matriky-jazykove-minimum.pdf

Židovská tématika:
Web věnující se vyhlazování židů včetně databáze obětí a dokumentů http://www.holocaust.cz/
Knihy židovských familiantů http://www.badatelna.eu/fond/2098/inventar/
Židovské matriky
http://www.badatelna.eu/fond/1073/rejstrik/
Databáze českých a moravských židovských hřbitovů http://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.a
spx?kid=2
Databáze vyhledávání v Památníku Terezín http://www.pamatnik-terezin.cz/cz/historie-sbirky-a-vyzkum
Židovské muzeum v Praze http://www.jewishmuseum.cz/
O židovských příjmeních u nás http://alois-sassmann.wz.cz/zidprijm.htm
Institut pro dějiny židů v Rakousku (německy) http://www.injoest.ac.at/
Židovské liturgické kostelní knihy izraelitské obce ve Vídni v letech 1784-1911 (německy)
 
 
 
Osvětim-Birkenau památník a muzeum (polsky a anglicky) http://auschwitz.org/en/museum/archives/
Institut pro dějiny německých židů (=Institut für die Geschichte der deutschen Juden - německy, anglicky) http://www.igdj-hh.de/
Americká židovská historická společnost (American Jewish Historical Society) http://search.cjh.org/primo_library/libweb/action/sea
rch.do?vid=beta
Vojenská tématika:

Vojensko-historický internetový občasník

http://www.militaria.cz/cz/

Vojenský historický ústav PRAHA

http://www.vhu.cz/

Databáze Vojenského historického archivu (legionářů a padlých ve 2. SV, příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. SV, padlých v 1. SV za rok 1914)

http://www.vhu.cz/knihovna/digitalni-knihovna/

Vojenský ústřední archiv PRAHA

http://www.vuapraha.cz/

Encyklopedie válečného zajetí a internace (EVZI)

http://www.evzi.estranky.cz/

Spolek pro vojenská pietní místa

http://www.vets.cz/

K historii základní vojenské služby v českých zemích

http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3895

Vojenské historické prapory

http://www.historickeprapory.cz/

Web o bitvě u Chlumce z r. 1813 s obrázky uniforem vojáků z doby Napoleonských válek

http://www.napoleonskebitvy1813.cz/

Historie c. k. armády v napoleonské epoše

http://www.primaplana.cz/

nebo 

http://www.primaplana.net/

Válečné hroby a pietní místa

http://www.valecnehroby.army.cz/

Databáze vojenských odkazů

http://www.forces-war-records.co.uk/records.asp?

SE=fb&cmp=MGNZ2013NEW&KW=fb

Databáze nápisů z válečných pomníků německých a rakouských vojsk

http://www.denkmalprojekt.org/index.htm

Československé ženy, dobrovolně bojující za 2.SV proti Nacistům http://zeny-bojujici.cz/uvod
Abecední kartotéka padlých v 1. světové válce od VUA Praha http://vuapraha.cz/node/69
Vojenské matriky v Rakouském státním archivu (=Österreichisches Staatsarchiv) ve Vídni http://www.crarc.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3738#1

Tematické weby k 1. světové válce:

Základní zdroj informací a rozcestník o 1. SV

http://velka.valka.cz/

Ústřední informační portál o 1. SV

http://100.army.cz/

Hledání padlých v 1. SV (v Seznamu ztrát vydaných)

http://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodic

al.do?id=23834&it=1

Hledání zajatých během 1. SV (ve Válečných zajatcích) http://kramerius.nkp.cz/kramerius/Search.do?
documentType=&text=V%C3%A1le%C4%8Dn%C
3%AD+zajatci+

Demografický obraz obyvatelstva v ČR za 1. SV

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/demograficky

_obraz_zemi_koruny_ceske_za_prvni_svetove_v

alky_v_publikaci_csu

Databanka padlých vojáků i civilistů za 1.SV z celého světa (německy) http://www.weltkriegsopfer.de/index.html
Tématika SUDET:

Česko-bavorský portál přinášející prameny o obyvatelích Sudet (zastoupeny z ČR SOA Plzeň; z Německa archiv v Ambergu a Mnichově), Bavorska a západních Čech

 

http://www.portafontium.cz/

Sudetoněmecký archiv v Mnichově (v němčině zejména, o Němcích žijících v ČR před r. 1945)

http://www.sudetendeutsches-

archiv.de/web/de/index.htm

Odkazy, jak a kde hledat sudetské Němce a jejich rodiny (v němčině)

http://www.genealogienetz.de/reg/SUD/sudet.html

Krajanský spolek Žatec (o minulosti Sudetských Němců v okrese Žatec - německy) http://www.heimatkreis-saaz.de/
SLOVENSKO:
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť http://www.genealogy-heraldry.sk/slo/slovak.htm
Jak pátrat a hledat na Slovensku? http://snopekovci.comxa.com/slovak_archive.htm

Vyhledávání ve slovenských matrikách skrze stránky www.familysearch.org

https://familysearch.org/search/image/index#uri=

https://familysearch.org/recapi/sord/collection/15

54443/waypoints

Databáze padlých slovenských vojáků ve 2. SV

http://pamatnik.druhasvetova.sk/search.php

Databáze archivních fondů ve slovenských státních archivech

http://vademecum.vsnet.sk/vademecum/TemaBea

n.action?

entity=%280%29%28%28%28localArchiv%2C%5

En%2Chot_%29%28unidata%29%29%281%29%29

Seznam matričních úřadů na Slovensku

http://matrika.kde-je.sk/

Vojenský historický ústav (Bratislava)

http://www.vhu.sk/

Možnost vyhledat zemřelé na Slovensku, na hřbitovech pohřbené http://www.cemetery.sk/

Mapy Uher a Slovenska

http://mapyuhorskaslovenska.blogspot.cz/

Sčítání lidu na Slovensku (1869) - neúplné https://familysearch.org/search/image/index?
owc=waypoints
RAKOUSKO:

Genealogický rozcestník genealogických odkazů pro střed. Evropu

www.genlink.at

Rozcestník rakouské genealogie

http://www.austriagenweb.org/links/austrian-links/

Rozcestník zdigitalizovaných materiálů Rakouské národní knihovny

 

http://www.onb.ac.at/bibliothek/digitaler_

lesesaal.htm

 

Matriky rakouského (včetně Vídně, Dolních i Horních Rakous), části německého prostředí (Passau, Hildesheim, Porýní atd.) a také částečně digitalizované polské matriční knihy

 

http://www.data.matricula.info/php/main.

php?ar_id=3670

Vídeňské městské části (hodí se při hledání ve vídeň. matrikách)

http://www.wien-konkret.at/bezirke/

Farní hranice Vídně před rokem 1784 (mapa - německy) http://documents.icar-
us.eu/documents/2015/02/pfarrgrenzen-wien
-vor-1784.jpg

Uveřejnění matrik Dolních Rakous z Diecézního archivu v St. Pöltenu

http://actapublica.eu/hledej/?akce=zmenaarch&archiv=polten či 

icar-us.eu/cooperation/online-portals/matricula

Matriky Štýrska

http://matriken.graz-seckau.at/

Matriky Vorarlberska

www.vorarlberg.at/vorarlberg/bildung_schule/

bildung/landesarchiv/weitere/pfarrmatriken

_online_.htm

Lehmanovy vídeňské adresáře z let 1859-1949

http://www.digital.wienbibliothek.at/

periodical/structure/5311

Židovské liturgické kostelní knihy izraelitské obce ve Vídni v letech 1784-1911

 

familysearch.org/search/image/index#uri=

https%3A%2F%2Ffamilysearch.org%2

Frecapi%2Fsord%2

Fcollection%2F2028320%2Fwaypoints

 

Duplikáty kostelních knih evangelické církve augšpurského vyznání a evangelické církve helvétské konfese v Rakousku 1848-1900

familysearch.org/search/image/index#uri=

https%3A%2F%2Ffamilysearch.org%2

Frecapi%2Fsord%2

Fcollection%2F1393793%2Fwaypoints

Rakouský státní archiv (=ÖsterreichischesStaatsarchiv)

http://www.oesta.gv.at/

Databáze Rakouské národní knihovny - digitalizované noviny a časopisy Rakousko-Uherska včetně českých

http://anno.onb.ac.at/anno-

suche/#searchMode=simple&resultMode

=list&from=1

Obrazový archiv Rakouské národní knihovny

http://www.bildarchivaustria.at/

Heraldická a genealogická společnost ADLER ve Vídni

http://www.adler-wien.at/index.php/de/

Možnost vyhledat zemřelé ve Vídni na hřbitovech pohřbené

http://www.friedhoefewien.at/eportal/

Databáze pomníků z různých měst a míst Rakouska v rámci projektu ADLER-Projekt Grabstein-Bilddatenbank

http://tng.adler-wien.eu/browsemedia.php?

tnggallery=1&tree=adler_person&mediaty

peID=headstones&mediasearch=

Stránky otevírání rakouských a českých historických knih věnujících se židovské tématice http://www.hugogold.com/
Matriky Tyrolska online
Vojenské matriky v Rakouském státním archivu (=Österreichisches Staatsarchiv) ve Vídni http://www.crarc.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3738#1
POLSKO:

Digitalizované matriky a sčítání lidu z oblasti Krakova + další archivní prameny

http://www.ank.gov.pl/zasob-i-

udostepnianie/informacje-o-archiwaliach/zbiory-

online

Digitalizace matrik z různých částí Polska (nejen katolických, ale i pravoslavných či evangelických)

http://www.agad.gov.pl/inwentarze/testy.html

Hledání v matrikách POLSKA

http://www.ksiegi-parafialne.pl/

Opět další část polských matrik na mezinárodním projektu MATRICULA

http://www.data.matricula.info/php/main.php?ar_id=3670#9

Projekt indexace polských katolických matrik

http://metryki.genealodzy.pl/metryki.php

Vyhledávání v polských katolických matrikách skrze stránky www.familysearch.org

https://familysearch.org/search/

collection/location/1927187

Polské genealogické fórum

http://genealodzy.pl/

Databáze map na polských stránkách vojensko-geografického institutu

http://polski.mapywig.org/news.php

Odkazy na hledání v matrikách/jiných pramenech v dalších evropských státech:

Lotyšské matriční knihy

http://www.lvva-raduraksti.lv/lv.html

Matriky z oblasti Volyně, kam odešla i řada Čechů

http://wolyn-metryki.pl/joomla/index.php

Ukrajinské genealogické forum (anglicky) http://www.ukraine.com/forums/genealogy/

Matriky z německého prostředí (Diecéze Passau)

http://www.data.matricula.info/php/main.php?ar_id=3670#2

Německé názvy obcí v Kladsku http://www.kreis-habelschwerdt.de/orte-grafsch.html
Vatikánský archiv + matriky http://www.archiviosegretovaticano.va/archivio/
Italské + sardinské matriky s přesahem do Slovinska a Chorvatska https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=zuBbuyyW-bEo.kkqzfRot1h0w
Britský novinový archiv http://www.britishnewspaperarchive.co.uk/
Stránky Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel  http://www.scvp.eu/news.html
Berlínský adresář z r. 1943 online http://digital.zlb.de/viewer/image/10089470_1943/1/
Německé evangelické matriky http://www.kirchenbuchportal.findbuch.net/
Německé matriky online (placené!) https://www.archion.de/
Pátrání po předcích na severoamerickém kontinentě (KANADA, Latinská Amerika):

Vyhledávací databáze vystěhovalců do jižní latinské Ameriky 1800-1960

http://cemla.com/buscador/

Databáze kanadských pramenů (registry narození, oddavků, svateb + sčítání lidu + vystěhovalectví)

http://www.bac-

lac.gc.ca/eng/search/Pages/ancestors-

search.aspx

Genealogická databáze osob vzniklá z evidence osob na území Kanady + vyhledávání

 

http://www.collectionscanada.gc.ca/lac-

bac/search-

recherche/anc.php?Language=eng

Vystěhovalectví do USA:

Vyhledávání v seznamu pasažérů, kteří z Evropy imigrovali do USA a přistáli na přistěhovalecké stanici Ellis Island

http://www.ellisisland.org/

Seznam pasažérů, kteří po příjezdu na Ellis Island byli zařazeni do karantény

http://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.co

m/~quarantine/quar_a.htm

Vyhledávání osob cestujících do USA mezi léty 1820-1892 (1913)

http://castlegarden.org/searcher.php

Seznamy pasažérů lodních společností od r. 1830 do r. 1945, kteří z přístavu Brémy cestovali do celého světa

http://www.passagierlisten.de/

Seznamy pasažérů lodních společností od r. 1850 do r. 1934, kteří z přístavu Hamburk cestovali do celého světa

http://search.ancestry.com/search/db.aspx?

dbid=1068&geo_a=r&geo_s=de&geo_t=us&o_iid=

41022&o_lid=41022&o_sch=Web+Property

Databáze vyhledávání v seznamech emigrantů do USA z německých přístavů (1820-1907)

http://www.ged-search.com/hmb/index.asp

Dobové fotografie a malby k vystěhovalectví do USA

http://www.maggieblanck.com/Immigration.html

Databáze naturalizačních žádostí imigrantů do USA http://www.cookcountyclerkofcourt.org/
NR/default.aspx

Opisy sčítání lidu v USA (neúplné, přesto může pomoci)

http://www.us-census.org/

Volně přístupné US Census z roku 1940 v USA

http://1940census.archives.gov/

Hledání na stránkách National Archives (Národního archivu) ve Washingtonu

http://www.archives.gov/research/

Vyhledávání „Social Security Death Index“ v jednom kroku

http://www.stevemorse.org/ssdi/ssdi.html

Pokud znáte přesné datum narození předka v USA, měli byste jej nalézt v Social Security Death Master File“

http://ssdmf.info/

Záznamy vystěhovalců do USA z Anglie, Francie, Německa, Itálie, Norska a Švédska (všeobecný rozcestník k této problematice)

http://www.european-emigration.com/

Databáze vyhledávání norských vystěhovalců do USA

http://www.norwayheritage.com/

Přes 15 milionů skenovaných novinových stránek z USA a Kanady, v nichž je možno vyhledávat

http://www.fultonhistory.com/Fulton.html

Interaktivní mapa a časová osa přistěhovalectví a osídlování do USA (1784-současnost)

http://invasionofamerica.ehistory.org/

Databáze hřbitovů na severoamerickém kontinentu

http://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?

page=gs&

Archiv Náprstkova muzea

http://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Oddeleni-

NpM/archiv-naprstkova-muzea/

Články k českému vystěhovalectví do USA

http://www.czechemigrationmuseum.com/home

Československá mezinárodní genealogická společnost v Minnesotě (USA) = Czechoslovak Genealogical Society International (CGSI)

http://www.cgsi.org/

Československá americká genealogická společnost v Illinois (USA)

http://www.csagsi.org/genealogical-

resources/eastern-european-links

MAPY, KARTOGRAFICKÉ PRAMENY, SKICI MAP a KATASTRY:

Sbírka map z Národní knihovny Praha

http://www.manuscriptorium.com/index.php?

q=cs/content/nove-zpristupnene-mapy

-ze-sbirek-narodni-knihovny

Online mapy Rakousko-uherského soustátí (+ části Nizozemí)

http://mapire.eu/

Projekt 9 českých institucí (knihoven, univerzit)

http://www.staremapy.cz/

Mapový portál Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (Plány Prahy, mapy krajů)

http://mapy.vugtk.cz/pages/index.php?

s=2&lg=cze

Prezentace starého mapování českého území

http://oldmaps.geolab.cz/

Stránky Ústředního archivu zeměměřictví a katastru

http://archivnimapy.cuzk.cz/

Nahlížení do katastru nemovitostí

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Národní geoportál INSPIRE (včetně map ČR z 50. let 20. stol., vrstvy s katastrem nemovitostí a vojenským mapováním)

http://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Mapy 3. vojenského mapování v Rakousko-Uhersku

http://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/

3felmeres.htm

Indikační skici vyhotovené pro Moravu

http://www.mza.cz/indikacniskici/

Mapa ČSR z 50. let 20. století (obsahuje pouze ČR bez Slovenska)

http://kontaminace.cenia.cz/

Molova mapová sbírka v Morav. zemské knihovně v Brně

http://mapy.mzk.cz/

Mapový portál obsahující zejména mapy z fondů velkostatků, ale i mapy z různých muzeí napříč Českou republikou http://www.chartae-antiquae.cz/

Veduty v českých a slovenských archivech vzniklé do roku 1850 (potřeba programu Zoomify – viz odkaz níže)

http://veduty.bach.cz/

Historický atlas měst ČR

http://towns.hiu.cas.cz/index.php

Orientační plán hlavního města Prahy s okolím (1938)

http://web2.mlp.cz/mapa1938/klad.php

Rejstříky k orientačnímu plánu hlavního města Prahy a okolí z r. 1938 http://web2.mlp.cz/mapa1938/rejstriky.php

Mapa Prahy 1953 a 2013

http://www.dveprahy.cz/

Historické i současné mapy města Tábor http://gis.mutabor.cz/ags/historie/

Nejkvalitnější a nejrozsáhlejší český mapový server (+ funkce Panorama)

www.mapy.cz

Celosvětový mapový portál (hlavně funkce Street view)

www.maps.google.cz

Program, který používá řada zde uvedených odkazů na zobrazení map

http://www.zoomify.com/

Projekt digitalizace starých lesních map a zahradních plánů http://www.starelesnimapy.cz/
Slovníky online:

Německo-český slovník místních jmen

http://mmh.cz/lingua/mj_cs

Databáze Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta

http://kott.ujc.cas.cz/

Latinsko-český slovník

http://latinsky-slovnik.latinsky.cz/latinsko-cesky/

Křížkův Latinsko-český slovník http://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonogra

ph.do?id=21969

Dobrovského německo-český slovník (odkaz na I. svazek)

http://books.google.cz/books/about/Deutsch_b%C

3%B6hmisches_W%C3%B6rterbuch.html?

id=E89EAAAAcAAJ&redir_esc=y

Česko-anglický a opačně + slovník cizích slov

http://www.online-slovnik.cz/

Univerzální a celosvětově nejrozšířenější překladač (obsahuje chyby a nepřesnosti!)

http://translate.google.cz/

Český slovník – překlad z/do 8 jazyků http://www.slovnik.cz/
Nejpoužívanější genealogické programy:

ANCESTRY:

ryze český bezplatný genealogický program

http://ancestry.nethar.cz/

MY HERITAGE FAMILY TREE BUILDER: (obsahuje i češtinu)

americký software vyvinutý pro genealogické stránky www.myheritage.com

 

http://www.myheritage.cz/family-tree-builder

GENOPRO: (obsahuje i češtinu)

poněkud odlišný styl zpracování, jde o trial verzi, po zaplacení se zpřístupní další možnosti editace

http://www.genopro.com/

 

BROTHER´S KEEPER:

 

http://www.bkwin.org/

Používané programy pro vlastní tvorbu rodinných stromů, rodokmenů a rodinných kronik:

ADOBE PHOTOSHOP (verze CS3-CS6, CC)

placený profesionální program pro úpravu fotografií a obrázků včetně případných úprav pro www stránky

Trial verze volně ke stažení a vyzkoušení

https://creative.adobe.com/products/photoshop

GIMP

povedená bezplatná alternativa k Adobe Photoshop umožňující řadu podobných funkcí jako jeho placený kolega

 

http://www.gimp.org/downloads/

CORELDRAW GRAPHICS SUITE (verze 7-13, X3-X8)

Profesionální placený grafický software – obsahuje balík podpůrných programů, včetně vektorového editoru

Trial verze volně ke stažení a vyzkoušení na 30 dní

http://apps.corel.com/int/cz/products/cdgs/

index.html

 

MICROSOFT WORD (verze 1997, 2003, 2007, 2010, 2013 či 2016, OFFICE 365)

placený špičkový textový editor je součástí sady Microsoft OFFICE; lze stáhnout řadu podpůrných šablon nebo vytvořit vlastní

Trial verze volně ke stažení a vyzkoušení

http://office.microsoft.com/cs-cz/bezplatna

-zkusebni-verze-vyzkousejte-si-produkty

-microsoft-office-2013-a-office-365-

FX102858196.aspx

OPENOFFICE Writer (verze 3.21, 3.41, 4.01)

bezplatná alternativa k Microsoft Office Word

http://www.openoffice.cz/stahnout/openoffice-org

SCRIBUS (aktuálně verze 1.4.5)

bezplatný alternativní textový editor

http://www.scribus.cz/ziskat/

ZONER PHOTO STUDIO

placený program pro úpravu fotografií se širokou škálou možných úprav

Trial verze volně ke stažení a vyzkoušení

https://www.zoner.cz/download/stazeni-souboru.aspx

PDF CREATOR

volně dostupný software určený pro tištění dokumentů

do .pdf souborů

 

http://www.slunecnice.cz/sw/pdfcreator/

PDF MERGE

bezplatný software pro sloučení více pdf dokumentů dohromady s možností výběru použitých stran

 

http://www.slunecnice.cz/sw/pdfmerge/

Volně stažitelné šablony k tvorbě rodinných stromů a rodokmenů:

Odkaz na stažení šablon „rodinných stromů“ (en)

http://obituarieshelp.org/free_printable_blank_fami

ly_tree.html

Další stránka věnující se volně stažitelným šablonám ke genealogickému bádání (en)

http://www.familytreemagazine.com/freeforms

Volně stažitelné šablony (en)

http://www.familytreetemplates.net/

Oficiální šablony webu familysearch.org (en)

https://familysearch.org/learn/wiki/en/Research_F

orms

Volně stažitelné šablony (en)

http://www.cyndislist.com/free-stuff/printable-

charts-and-forms/?page=2

 

Proč si vybrat naše služby?

1) V bádání se zaměřujeme na celou Českou republiku

2) Nabízíme individuální přístup a různorodé genealogické služby

3) Námi dohledané informace si máte možnost vždy a kdykoli ověřit

4) Praxe a vzdělání v oboru - práce pro klienty + zkušenosti s hledáním vlastních předků + práce s různorodými archivními prameny

5) Praktické i teoretické zkušenosti založené na základě studia historických věd + archivní praxe + genealogického kurzu České genealogické a heraldické společnosti

6) Nabízíme genealogické přednášky - kontaktujte nás!

7) Aktuálně připravujeme podobu genealogických kurzů pro Vás

8) Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze

9) Publikujeme genealogicky zaměřené články (Genealogické a heraldické listy, Historická demografie) - více ZDE

 

Chcete nám něco sdělit, na něco se zeptat? Využijte naší KNIHY NÁVŠTĚV

KONTAKT

VAŠE GENY ...na dosah ruky

 vasegeny@seznam.cz

 Mgr. Václav ČERNÝ - 774 805 399

 Náměstí Přátelství 682, 
 Prachatice 383 01

 Mgr. Josef DAVID - 776 565 366              (+ vyřizuje PR záležitosti)

 Sídliště Míru 927, 
 Pacov 395 01

 

 

Rajče

 

Česká genealogická a heraldická společnost

 

Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností (ČGHSP)

Jaké je portfolio našich služeb?

a) vypracování rodokmenu

b) vytvoření vývodu z předků

c) vypracování mužské či ženské linie

d) sepsání historie domu

e) odbornou pomoc při bádání v                   archivu

f) sepsání historie rodu a další služby

Jaké archivní prameny využíváme při hledání Vašich předků?
 
1) Matriční knihy
 
2) Obecní, školní či spolkové kroniky
 
3) Sčítací operáty (=sčítání lidu)
 
4) Soupisy poddaných
 
5) Pozemkové gruntovní knihy 
 
6) Pražské pobytové přihlášky
 
7) Soupis přažských domovských příslušníků
 
8) Seznamy pasažérů (skrze aplikaci přistěhovalecké stanice Ellis Island)
 
9) Historické mapy Čech, Moravy a Slezska