Genealogický rozcestník/Genealogické odkazy - Česká republika

 Vítejte na prvním rozsáhlém genealogickém rozcestníku v České republice. V následujících tabulkách naleznete řadu odkazů členěných do tematických podskupin. Věříme, že si všichni přijdete na své a pomocí těchto odkazů se Vám podaří nalézt informace či alespoň stopy k tomu, koho a co hledáte.
 
 Odkazy budou postupně rozšiřovány s ohledem na vznik nových genealogicky relevantních webů na něž narazíme v průběhu následujících měsíců či let.
 
 Pro hledání v množství níže uvedených odkazech doporučujeme hledání skrze funkci "hledat" - CTRL + F, kterou mají v sobě implementovány všechny nejrozšířenější internetové prohlížeče (Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge, Internet Explorer apod.). Můžete tak zadat Vámi konkrétní hledané slovo.
 
Tým "VAŠE GENY ...na dosah ruky"
 
 
*nově přidané odkazy vždy poznáte dle černě psaného popisku na levé straně tabulek s tím, že v každé sekci budou nově čerstvě připsané odkazy umisťovány vždy na konec dané tabulky, abyste měli lepší přehled, jaké nově přibyly.
 
Zveřejněno: 16. 1. 2015                                          Aktualizace (rozšíření o nové odkazy):  13. 5. 2016
 
Zákony  - matriční problematika:

Všeobecně k matričnímu hledání na stránkách MVČR

https://www.mvcr.cz/clanek/matriky-nahlizeni-do-matricnich-knih-a-sbirky-listin.aspx

Původní znění zákona o matrikách, jménu a příjmení atd. z r. 2000

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-301

Aktuální zákon (Předpis č. 312/2013 Sb.) k matričnímu bádání v ČR

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-312

Matriky v českém prostředí  - online (digiarchivy + e-badatelny + VadeMeCum):

Badatelna Národního archivu Praha (zejména židovské matriky)

https://www.badatelna.eu/fond/1073

Actapublica Moravského zemského archivu v Brně

https://actapublica.eu

VadeMeCum Státního oblastního archivu v Litoměřicích

https://vademecum.soalitomerice.cz/vademecum/

Portafontium Státního oblastního archivu v Plzni

https://www.portafontium.cz

E-badatelna Státního oblastního archivu v Praze

https://ebadatelna.soapraha.cz/

Digiarchiv Státního oblastního archivu v Třeboni

https://digi.ceskearchivy.cz/

Inventární seznam Sbírek matrik Východočeského kraje ve Státním oblastním archivu v Zámrsku

https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/sbirka-matrik-vychodoceskeho-kraje-1587-1949/

Digitální archiv Zemský archiv v Opavě

https://digi.archives.cz/

Prohlížení českých matrik online skrze stránky FamilySearch (postupně doplňováno o další matriční knihy)

https://familysearch.org/search/image/index#u

ri=https://familysearch.org/recapi/sord/collecti

on/1804263/waypoints

"česká stránka" na FamilySearch - všechny doposud zveřejněné prameny ze strany
mormonů (nejprve nutná povinná registrace)
https://familysearch.org/search/collection/loca
tion/1927165?region=Czech+Republic
Webové stránky NA + oblastních/zemských archivů v České republice:

Národní archiv (Praha)

https://www.nacr.cz/

Moravský zemský archiv v Brně

https://www.mza.cz/

Státní oblatní archiv v Litoměřicích https://www.soalitomerice.cz/

Státní oblastní archiv v Plzni

https://www.soaplzen.cz/
Státní oblastní archiv v Praze https://www.soapraha.cz/
Státní oblastní archiv v Třeboni https://www.ceskearchivy.cz/
Státní oblastní archiv v Zámrsku https://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/
Zemský archiv v Opavě https://www.archives.cz/zao/za_opava/
Některé speciální archivy:

Archiv Národního divadla

https://archiv.narodni-divadlo.cz/

Archiv Národní knihovny ČR

https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-

cinnosti/archiv-nk

Archiv Pražského hradu

https://www.prazskyhradarchiv.cz/archivPH/cz/

Archiv Univerzity Karlovy

https://udauk.cuni.cz/

Literární archiv Památníku národního písemnictví

https://www.pamatniknarodnihopisem

nictvi.cz/20-literarni-archiv/

Národní filmový archiv

https://nfa.cz/

Židovské muzeum v Praze

https://www.jewishmuseum.cz/

Archivy měst - online:

Archiv města Brna

https://www.archiv.brno.cz/index.php?nav01=1734

Archiv města Ostrava

https://amo.ostrava.cz/cs

Archiv města Plzně

https://amp.plzen.eu/

Archiv hlavního města Prahy

https://www.ahmp.cz/

Archiv města Ústí nad Labem

https://www.usti-nl.cz/cz/verejna-

sprava/magistrat/odbory-a-oddeleni/archiv-

mesta-usti-nad-labem/

Pobytové přihlášky + sčítání lidu online + lánové rejstříky:

Plzeňské pobytové přihlášky

https://aplikace.plzen.eu/archivprihlasky/

Pražské pobytové přihlášky

https://digi.nacr.cz/prihlasky2/

Sčítání lidu - Brno

https://digiarchiv.brno.cz/home

Odkaz na zdigitalizovaná sčítání lidu z různých koutů ČR společností Family Search (např. kolekce sčítání lidu ze ZA Opava, MZA Brno, SOA Litoměřice apod.)

https://familysearch.org/search/image/index#uri=h

ttps://familysearch.org/recapi/sord/collection/1930

345/waypoints

Lánové rejstříky (Morava)

https://www.mza.cz/a8web/a8apps1/d1/a8sl4dd2bad3D1.htm

Seznam badatelen Východočeských archivů SOA Zámrsk (obsahuje obecní kroniky. sčítání lidu apod.)
 
https://vychodoceskearchivy.cz/e-badatelna/
Vyhledávací databáze na internetu (tematicky různé):

Základní archivní a muzejní databáze sbírek a fondů na stránkách MVČR

https://www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice-386553.aspx

Databáze pro samotná muzea - tzv. „Centrální evidence sbírek“ – datum poslední aktualizace jsem nenalezl

https://ces.mkcr.cz/cz/search.php

Databáze existující české historické, kulturně historické, archeologické a archivní literatury

https://biblio.hiu.cas.cz/

Digitální knihovna Národní knihovny ČR - obsahuje řadu periodik, novin, časopisů, sborníků

https://kramerius.nkp.cz/

Digitalizovaný archiv časopisů Ústavu pro českou literaturu Akademie věd České republiky (Národní listy, Lidové noviny, Světozor)

https://archiv.ucl.cas.cz/

Jmenné vyhledávače bývalých vězňů (v Terezíně, Litoměřicích, Ravensbrücku, Łódźi, Minsku, Mauthausenu, Flossenbürgu) za 2. SV

https://www.pamatnik-terezin.cz/cz/historie-sbirky-a-vyzkum
Vyhledávání obětí v Osvětimi (polsky, stačí zadat jméno/příjmení) https://base.auschwitz.org/wiezien.php?lang=pl
Společnost pro dějiny Židů v České republice https://bmsj.eu/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

Digiarchiv obsahující listiny z více než 100 zemí

https://monasterium.net/mom/home?_lang=ces

Důlní mapy v aplikace Moravského zemského archivu Brno
 
Urbáře v aplikaci Moravského zemského archivu Brno https://www.mza.cz/a8web/a8apps1/URB01/A8SL4DD2
Bad3URB01.htm

Studenti pražských univerzit 1882-1945

https://is.cuni.cz/webapps/archiv/public/?lang=cs

Digitalizovaná knihovna Katolické teologické fakulty University Karlovy (např. Soupis památek historických a uměleckých v království českém)

 

https://depositum.cz/

Online detailní encyklopedie o Českých Budějovicích

https://encyklopedie.c-budejovice.cz/

Databáze kantorů Moravy a Slezska

https://cantores.wz.cz/

Projekt mapující pomníky, památníky, sochy, kapličky, boží muka, kříže, zvonice, sloupy, památeční kameny zejména pro plzeňský, jihočeský, středočeský kraj + kraj Vysočina

https://www.drobnepamatky.cz/

Regionální internetová topografická encyklopedie Karlovarského kraje https://www.pamatkyaprirodakarlovarska.cz/

Databáze vodních mlýnů v Čechách na Moravě a ve Slezsku

https://vodnimlyny.cz/

Databáze rodů stěhovavých povolání (mlynáři, kantoři, šafáři, kováři, myslivci atd.)

https://sites.google.com/site/mlynarsti/

Databáze kartoték Augusta Sedláčka

https://www.augustsedlacek.cz/

Databáze našich bankovek od r. 1902 do současnosti https://www.papirovaplatidla.cz/

Online dostupné vysokoškolské kvalifikační práce

https://theses.cz/

Internetová databáze knihy „KDO BYL KDO v našich dějinách ve 20. století“ (nakladatelství Libri)

https://www.libri.cz/databaze/kdo20/main.php

Správa pražských hrobů (vyhledávání hrobů dle jména)

https://www.hrbitovy.cz/index.htm/

Mapování jihočeských hřbitovů (prozatím Štěpánovice, Hosín, Novosedly nad Nežárkou, Lomnice nad Lužnicí, Dobrá Voda u Českých Budějovic, Lišov u Českých Budějovic, Třeboň)

https://www.jihoceske-rody.eu/minulost.html

Databáz českých hřbitovů (zejména středočeských) https://www.ceskehrbitovy.cz/index.php?sub=5
Databáze hřbitovů Jihomoravského a Pardubického kraje https://www.hrbitovycr.cz/vyhledavani.html
Příbramský hřbitov na Panské louce - pochovaní dle abecedy I. díl A-I https://www.spolek-prokop-
pribram.cz/materialy/PBHrbitov2a.pdf
Příbramský hřbitov na Panské louce - pochovaní dle abecedy I. díl J-O https://www.spolek-prokop-
pribram.cz/materialy/PBHrbitov2b.pdf
Příbramský hřbitov na Panské louce - pochovaní dle abecedy I. díl P-Ž https://www.spolek-prokop-
pribram.cz/materialy/PBHrbitov2c.pdf
Databáze českých a moravských židovských hřbitovů https://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie
.aspx?kid=2

Databáze vyhledávání obcí

https://monitor.statnipokladna.cz/2012/obce/vyhled

avani

Územně identifikační registr ČR https://uir.cz/

Digitalizované slovníky + databáze historické češtiny

https://vokabular.ujc.cas.cz/

Latinsko-český slovník řemesel, služeb a úřadů https://www.paichl.cz/paichl/knihy/SL-LACS0.htm
Hanácko - česko - anglický slovník
(možno stáhnout i v .pdf)
https://www.hanaci.vivat.cz/slovnicek.php

Databáze Mezinárodního trestního soudu včetně poválečných tribunálů

 https://www.legal-tools.org/en/go-to-database/ 

Jihočeská řemesla https://www.jihoceskaremesla.cz/
Encyklopedie města Český Krumlov https://www.encyklopedie.ckrumlov.cz/docs/
cz/osobno_seznam.xml
Opisy moravských urbářů v aplikaci Moravského zemského archivu Brno https://mza.cz/opisy-moravskych-urbaru-na-webu
Digitální knihovna Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích https://kramerius.cbvk.cz:8080/search/
Lidový slovník pro chalupáře https://lidovyslovnik.cz/index.php
Databáze a stránky věnující se době 1948-1989 v ČSR a ČSSR:

Ústav pro studium totalitních režimů

https://www.ustrcr.cz/

Vyhledávání v Seznamech útvarů StB, pohraniční stráže + evidenčních záznamech Ministerstva vnitra ČR

https://www.abscr.cz/

Internetová databáze EZO StB (Evidence zájmových osob Státní Bezpečnosti)

https://stbezo.info/

Vyhledávací stránky EZO

https://www.svazky.cz/sekce/Databaze_EZO

Webový portál pro dokumentaci totalitních režimů https://www.minulost.cz/
Dokumentační portál o Státní bezpečnosti https://www.communiststatesecurity.eu/
Místopis online:

Chytilův adresář z r. 1915 online

https://chytiluv-adresar-1915.wz.cz/index.html

Chytilův místopis Československé republiky 1929 (2. akt. vydání)

https://www.zanikleobce.cz/chytil.php

Administrativní lexikon obcí republiky Československé 1955: podle správního rozdělení 1. ledna 1955 https://kramerius4.nkp.cz/search/i.jsp?
pid=uuid:bdce83b0-6658-11e3-ae59-
005056827e52#monograph-page_uuid:80851d90-
831b-11e3-8485-5ef3fc9bb22f

August SEDLÁČEK, Hrady, zámky a tvrze české - online

https://sedlacek.hrady.cz/

Johann Gottfried Sommer – Das Königreich Böhmen. (některé části Boleslavského a Žateckého kraje)

https://boehmen.nilius.net/

Evidence obcí zaniklých po roce 1945 na území ČR

https://www.zanikleobce.cz/

Německy názvy českých obcí

https://www.volani-rodu.unas.cz/soubory/ceske-

obce-nemecky.htm

Seznam německých názvů obcí a osad v Česku https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_n%C4%9Bme
ck%C3%BDch_n%C3%A1zv%C5%AF_obc%C3%
AD_a_osad_v_%C4%8Cesku
Seznam německých názvů obcí a osad v Česku (německo-česká varianta) https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_deutscher_Bezei
chnungen_tschechischer_Orte
Místa v Čechách - česko-německá i česko-německá varianta https://www.ferienhaus-micki-tschechien.de/html/jmena/orte.htm
Lexikon obcí severních a severozápadních Čech https://www.soalitomerice.cz/slovnik/
Zeměpisný rejstřík obcí, osad a míst jižních Čech s přesahy do okolí https://digi.ceskearchivy.cz/index_main.php?
lang=cs
Místopisný seznam měst, vesnic a samot Hřebečska https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADstopisn%C3
%BD_seznam_m%C4%9Bst,_vesnic_a_samot_H
%C5%99ebe%C4%8Dska

Seznamy samosprávného dělení českých zemí v době Protektorátu (německé i české názvy obcí a měst)

https://www.hartau.de/PBM/Protektorat.html

Historický lexikon obcí 1869 - 2005 (na stránkách ČSÚ) v .pdf formátu

https://www.czso.cz/csu/2004edicniplan.nsf/

publ/4128-04-1869_2005

Vzdělávací portál o lidové architektuře a památkách ČR věnovaný historii osídlení a dějinám staveb na vesnici

https://www.lidova-architektura.cz/

Podhůří Šumavy - místopisné stránky několika nadšenců

https://www.podhuri-sumavy.cz/

Dokumenty o historii Šumavských obcí + různé kroniky (zejména Pošumaví) https://www.geosumava.cz/web/index.php?
web_show=dokument

Místopisný průvodce po ČR

https://www.mistopisy.cz/

Místopis jihozápadních Čech

https://www.mistopis.org/puvodni_index.html

Historie nejen severního Českobudějovicka

https://www.severniceskobudejovicko.estranky.cz/

Místopis oblasti okolo hory Říp https://podripskagenealogie.euweb.cz/ 

Staré pohlednice

https://www.akpool.de/

Web plný českých historických fotografií měst a obcí

https://www.fotohistorie.cz/

Fotografie šumavských obcí Šebestova, Nicov, Řetenic a dalších okolních lokalit do roku 1945

https://www.mija.cz/foto/foto/Sebestov-Nicov-

Retenice%20do%20roku%201945/ipage00001.htm

Berní registra majitelů domů ve Vysokém Mýtě z roku 1599

https://jikan.wz.cz/view.php?cisloclanku=2010080001

Kroniky města Pelhřimov online https://www.mestopelhrimov.cz/html/files/kroniky/in
dex.html
Historie a kultura Orlických hor a Podorlicka https://www.senftenberg.cz/
Web mapující historii obce Hostivice a obcí okolních (střední Čechy) https://hostivickahistorie.cz/
Regionální internetová knihovna, digitální archiv a obrazová databanka oblasti České sibiře https://www.ceskasibir.cz/
Staré pohlednice online ze sbírky Rakouského národního arhivu https://akon.onb.ac.at/
K městu Svitavy a okolí https://www.zwittau.cz/
Jména a příjmení:

Kalendáře a seznamy různých jmen

https://www.jmenaprijmeni.cz/

Databáze jmen a příjmení i četnost v ČR

https://www.nasejmena.cz/nj/cetnost.php

Internetová databáze dle knihy archiváře a ředitele SOA Třeboň Václava RAMEŠE -„Po kom se jmenujeme“ (nakladatelství Libri)

https://libri.cz/databaze/jmena/

WWW stránka KdeJsme.cz vám umožní vyhledat četnost příjmení nebo jména v rámci ČR; zdroje dat vychází ze statistik Ministerstva vnitra České republiky

https://www.kdejsme.cz/

Rodopisná databáze příjmení; přispěvateli jsou sami badatelé (profesionálové i amatéři), v databázi aktuálně 30 342 rodových

 https://www.rodclan.cz/ nebo https://www.rodopis.cz/ 

O židovských příjmeních u nás

https://alois-sassmann.wz.cz/zidprijm.htm

Různé webové stránky úzce tematicky zaměřené + různé pomocné odkazy:

Genealogické symboly a značení (v němčině)

https://wikide.genealogy.net/Genealogische

_Symbole_und_Zeichen

Vysvětlení termínů ke genealogii

https://www.genebaze.cz/dv/term/RA_terminy.html

Web věnovaný svobodníkům

https://www.svobodnici.cz/

Chronologické pomůcky

https://edelstadt.pythonanywhere.com/

Převodník čísel popisných v Praze z r. 1805 na čísla orientační doplněný srovnáním popisných čísel z r. 1770 a z r. 1805 https://kramerius.mlp.cz/kramerius/
MShowMonograph.do?id=667

Užitečný kalendář - obsahuje rozsah let 1800-2400

https://kalender-365.de/kalendar-cz.php?yy=1838

Databáze různých převodů jednotek

https://www.jednotky.cz/

Prozatímní heraldická knihovna

https://www.historie.hranet.cz/heraldika/

Wappenbuch - autentické německé erby ze 17. stol.

https://www.wappenbuch.com/

Databáze erbů z erbovníků z území dnešního Švýcarska

https://www.chgh.net/heraldik/

wappensammlung.htm

Bivojova heraldika – občanský, zemský, rodový, církevní, městský a společnostní erbovník

https://heraldikus.wz.cz/ramy.htm

Zemský registr erbů České republiky (jeden z mnoha registrů)

https://www.zrecr.cz/zrecr/index_cz.php?

konstran=000000003320000001

Databáze kostelů a církevních staveb v ČR https://kostelycz.cz/kostely.htm

Poškozené a zničené kostely a kaple v České republice

https://www.znicenekostely.cz/

Pražské pamětní desky a pomníky (+ výběrově z dalších měst ČR)

https://www.pametnidesky.estranky.cz/

Systém je zaměřen zejména na hospodářské, sociální a životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

https://www.risy.cz/cs

Letecká fotografie obcí a měst ČR

https://www.ze-vzduchu.cz/

Letecká mapa ČR převážně z přelomu 40. a 50. let 20. století

 https://kontaminace.cenia.cz/ 

Archaické medicínské termíny

https://www.archaicmedicalterms.com/

International/Czech.htm

O České republice a její minulosti

https://vlast.cz/

Kromě x slovníků dokáže skrze prohlížeč Google chrome překládat i celé cizojazyčné webové stránky

https://translate.google.cz/

Galerie historických fotografií z Povltaví https://www.stara-vltava.cz/galerie.html
Geografický informační systém propojuje informace z hmotné i nehmotné tradiční lidové kultury Moravy z rozmezí let 1750–1900 s mapovými podklady
https://gistralik.muni.cz/index.html
České genealogické stránky a fóra:

Česká genealogická a heraldická společnost v Praze

www.genealogie.cz

Moravská genealogická a heraldická společnost

www.mghs.cz

Česká archivní společnost

www.cesarch.cz

Občanské sdružení Genea

https://www.genea.cz/

Hojně navštěvované genealogické fórum

 https://genealogie.taby.cz/ 

Diskusní server

www.mageo.cz

Genealogické stránky

www.genebaze.cz

Stránky genealogické konference

https://www.geneakonf.cz/index.html

Netradiční projekt se zabývá vzájemnými rodovými vztahy občanů České republiky a rodin spřízněných https://xtree.cz/

Paleografické odkazy a pomůcky ke čtení starých textů:

Online Čítanka starých textů

https://www.genebaze.cz/dv/citanka.html

Online Paleografická čítanka 

(autorem historik Petr Vorel)

https://uhv.upce.cz/cs/paleograficka-citanka/

Číslovky a Iniciály v novogotickém písmu – švabachu

https://www.volani-rodu.unas.cz/soubory/cislovky-

svabach.jpg

Podoba písma v kurentu a švabachu

https://www.volani-rodu.unas.cz/soubory/kurent-

svabach-nj.jpg

Podoba německy psaného písma a „latinky“

https://www.volani-

rodu.unas.cz/soubory/novogoticka-kurziva-

ceska.jpg

Základní pojmosloví v matrikách v češtině, němčině a latině

https://www.volani-rodu.unas.cz/sova/

matriky-jazykove-minimum.pdf

Židovská tématika:
Web věnující se vyhlazování židů včetně databáze obětí a dokumentů https://www.holocaust.cz/
Knihy židovských familiantů https://www.badatelna.eu/fond/2098/inventar/
Židovské matriky
https://www.badatelna.eu/fond/1073/rejstrik/
Databáze českých a moravských židovských hřbitovů https://www.chewra.com/keshetnew/kweb/kategorie.a
spx?kid=2
Databáze vyhledávání v Památníku Terezín https://www.pamatnik-terezin.cz/cz/historie-sbirky-a-vyzkum
Židovské muzeum v Praze https://www.jewishmuseum.cz/
O židovských příjmeních u nás https://alois-sassmann.wz.cz/zidprijm.htm
Institut pro dějiny židů v Rakousku (německy) https://www.injoest.ac.at/
Židovské liturgické kostelní knihy izraelitské obce ve Vídni v letech 1784-1911 (německy)
 
 
 
Osvětim-Birkenau památník a muzeum (polsky a anglicky) https://auschwitz.org/en/museum/archives/
Institut pro dějiny německých židů (=Institut für die Geschichte der deutschen Juden - německy, anglicky) https://www.igdj-hh.de/
Americká židovská historická společnost (American Jewish Historical Society) https://search.cjh.org/primo_library/libweb/action/sea
rch.do?vid=beta
Vojenská tématika:

Vojensko-historický internetový občasník

https://www.militaria.cz/cz/

Vojenský historický ústav PRAHA

https://www.vhu.cz/

Databáze Vojenského historického archivu (legionářů a padlých ve 2. SV, příslušníků čs. vojenských jednotek v zahraničí za 2. SV, padlých v 1. SV za rok 1914)

https://www.vhu.cz/knihovna/digitalni-knihovna/

Vojenský ústřední archiv PRAHA

https://www.vuapraha.cz/

Encyklopedie válečného zajetí a internace (EVZI)

https://www.evzi.estranky.cz/

Spolek pro vojenská pietní místa

https://www.vets.cz/

K historii základní vojenské služby v českých zemích

https://www.army.cz/scripts/detail.php?id=3895

Vojenské historické prapory

https://www.historickeprapory.cz/

Web o bitvě u Chlumce z r. 1813 s obrázky uniforem vojáků z doby Napoleonských válek

https://www.napoleonskebitvy1813.cz/

Historie c. k. armády v napoleonské epoše

https://www.primaplana.cz/

nebo 

https://www.primaplana.net/

Válečné hroby a pietní místa

https://www.valecnehroby.army.cz/

Databáze vojenských odkazů

https://www.forces-war-records.co.uk/records.asp?

SE=fb&cmp=MGNZ2013NEW&KW=fb

Databáze nápisů z válečných pomníků německých a rakouských vojsk

https://www.denkmalprojekt.org/index.htm

Československé ženy, dobrovolně bojující za 2.SV proti Nacistům https://zeny-bojujici.cz/uvod
Abecední kartotéka padlých v 1. světové válce od VUA Praha https://vuapraha.cz/node/69
Vojenské matriky v Rakouském státním archivu (=Österreichisches Staatsarchiv) ve Vídni https://www.crarc.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3738#1

Tematické weby k 1. světové válce:

Základní zdroj informací a rozcestník o 1. SV

https://velka.valka.cz/

Ústřední informační portál o 1. SV

https://100.army.cz/

Hledání padlých v 1. SV (v Seznamu ztrát vydaných)

https://kramerius.nkp.cz/kramerius/PShowPeriodic

al.do?id=23834&it=1

Hledání zajatých během 1. SV (ve Válečných zajatcích) https://kramerius.nkp.cz/kramerius/Search.do?
documentType=&text=V%C3%A1le%C4%8Dn%C
3%AD+zajatci+

Demografický obraz obyvatelstva v ČR za 1. SV

https://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/demograficky

_obraz_zemi_koruny_ceske_za_prvni_svetove_v

alky_v_publikaci_csu

Databanka padlých vojáků i civilistů za 1.SV z celého světa (německy) https://www.weltkriegsopfer.de/index.html
Tématika SUDET:

Česko-bavorský portál přinášející prameny o obyvatelích Sudet (zastoupeny z ČR SOA Plzeň; z Německa archiv v Ambergu a Mnichově), Bavorska a západních Čech

 

https://www.portafontium.cz/

Sudetoněmecký archiv v Mnichově (v němčině zejména, o Němcích žijících v ČR před r. 1945)

https://www.sudetendeutsches-

archiv.de/web/de/index.htm

Odkazy, jak a kde hledat sudetské Němce a jejich rodiny (v němčině)

https://www.genealogienetz.de/reg/SUD/sudet.html

Krajanský spolek Žatec (o minulosti Sudetských Němců v okrese Žatec - německy) https://www.heimatkreis-saaz.de/
SLOVENSKO:
Slovenská genealogicko-heraldická spoločnosť https://www.genealogy-heraldry.sk/slo/slovak.htm
Jak pátrat a hledat na Slovensku? https://snopekovci.comxa.com/slovak_archive.htm

Vyhledávání ve slovenských matrikách skrze stránky www.familysearch.org

https://familysearch.org/search/image/index#uri=

https://familysearch.org/recapi/sord/collection/15

54443/waypoints

Databáze padlých slovenských vojáků ve 2. SV

https://pamatnik.druhasvetova.sk/search.php

Databáze archivních fondů ve slovenských státních archivech

https://vademecum.vsnet.sk/vademecum/TemaBea

n.action?

entity=%280%29%28%28%28localArchiv%2C%5

En%2Chot_%29%28unidata%29%29%281%29%29

Seznam matričních úřadů na Slovensku

https://matrika.kde-je.sk/

Vojenský historický ústav (Bratislava)

https://www.vhu.sk/

Možnost vyhledat zemřelé na Slovensku, na hřbitovech pohřbené https://www.cemetery.sk/

Mapy Uher a Slovenska

https://mapyuhorskaslovenska.blogspot.cz/

Sčítání lidu na Slovensku (1869) - neúplné https://familysearch.org/search/image/index?
owc=waypoints
RAKOUSKO:

Genealogický rozcestník genealogických odkazů pro střed. Evropu

www.genlink.at

Rozcestník rakouské genealogie

https://www.austriagenweb.org/links/austrian-links/

Rozcestník zdigitalizovaných materiálů Rakouské národní knihovny

 

https://www.onb.ac.at/bibliothek/digitaler_

lesesaal.htm

 

Matriky rakouského (včetně Vídně, Dolních i Horních Rakous), části německého prostředí (Passau, Hildesheim, Porýní atd.) a také částečně digitalizované polské matriční knihy

 

https://www.data.matricula.info/php/main.

php?ar_id=3670

Vídeňské městské části (hodí se při hledání ve vídeň. matrikách)

https://www.wien-konkret.at/bezirke/

Farní hranice Vídně před rokem 1784 (mapa - německy) https://documents.icar-
us.eu/documents/2015/02/pfarrgrenzen-wien
-vor-1784.jpg

Uveřejnění matrik Dolních Rakous z Diecézního archivu v St. Pöltenu

https://actapublica.eu/hledej/?akce=zmenaarch&archiv=polten či 

icar-us.eu/cooperation/online-portals/matricula

Matriky Štýrska

https://matriken.graz-seckau.at/

Matriky Vorarlberska

www.vorarlberg.at/vorarlberg/bildung_schule/

bildung/landesarchiv/weitere/pfarrmatriken

_online_.htm

Lehmanovy vídeňské adresáře z let 1859-1949

https://www.digital.wienbibliothek.at/

periodical/structure/5311

Židovské liturgické kostelní knihy izraelitské obce ve Vídni v letech 1784-1911

 

familysearch.org/search/image/index#uri=

https%3A%2F%2Ffamilysearch.org%2

Frecapi%2Fsord%2

Fcollection%2F2028320%2Fwaypoints

 

Duplikáty kostelních knih evangelické církve augšpurského vyznání a evangelické církve helvétské konfese v Rakousku 1848-1900

familysearch.org/search/image/index#uri=

https%3A%2F%2Ffamilysearch.org%2

Frecapi%2Fsord%2

Fcollection%2F1393793%2Fwaypoints

Rakouský státní archiv (=ÖsterreichischesStaatsarchiv)

https://www.oesta.gv.at/

Databáze Rakouské národní knihovny - digitalizované noviny a časopisy Rakousko-Uherska včetně českých

https://anno.onb.ac.at/anno-

suche/#searchMode=simple&resultMode

=list&from=1

Obrazový archiv Rakouské národní knihovny

https://www.bildarchivaustria.at/

Heraldická a genealogická společnost ADLER ve Vídni

https://www.adler-wien.at/index.php/de/

Možnost vyhledat zemřelé ve Vídni na hřbitovech pohřbené

https://www.friedhoefewien.at/eportal/

Databáze pomníků z různých měst a míst Rakouska v rámci projektu ADLER-Projekt Grabstein-Bilddatenbank

https://tng.adler-wien.eu/browsemedia.php?

tnggallery=1&tree=adler_person&mediaty

peID=headstones&mediasearch=

Stránky otevírání rakouských a českých historických knih věnujících se židovské tématice https://www.hugogold.com/
Matriky Tyrolska online
Vojenské matriky v Rakouském státním archivu (=Österreichisches Staatsarchiv) ve Vídni https://www.crarc.findbuch.net/php/main.php?ar_id=3738#1
POLSKO:

Digitalizované matriky a sčítání lidu z oblasti Krakova + další archivní prameny

https://www.ank.gov.pl/zasob-i-

udostepnianie/informacje-o-archiwaliach/zbiory-

online

Digitalizace matrik z různých částí Polska (nejen katolických, ale i pravoslavných či evangelických)

https://www.agad.gov.pl/inwentarze/testy.html

Hledání v matrikách POLSKA

https://www.ksiegi-parafialne.pl/

Opět další část polských matrik na mezinárodním projektu MATRICULA

https://www.data.matricula.info/php/main.php?ar_id=3670#9

Projekt indexace polských katolických matrik

https://metryki.genealodzy.pl/metryki.php

Vyhledávání v polských katolických matrikách skrze stránky www.familysearch.org

https://familysearch.org/search/

collection/location/1927187

Polské genealogické fórum

https://genealodzy.pl/

Databáze map na polských stránkách vojensko-geografického institutu

https://polski.mapywig.org/news.php

Odkazy na hledání v matrikách/jiných pramenech v dalších evropských státech:

Lotyšské matriční knihy

https://www.lvva-raduraksti.lv/lv.html

Matriky z oblasti Volyně, kam odešla i řada Čechů

https://wolyn-metryki.pl/joomla/index.php

Ukrajinské genealogické forum (anglicky) https://www.ukraine.com/forums/genealogy/

Matriky z německého prostředí (Diecéze Passau)

https://www.data.matricula.info/php/main.php?ar_id=3670#2

Německé názvy obcí v Kladsku https://www.kreis-habelschwerdt.de/orte-grafsch.html
Vatikánský archiv + matriky https://www.archiviosegretovaticano.va/archivio/
Italské + sardinské matriky s přesahem do Slovinska a Chorvatska https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?
mid=zuBbuyyW-bEo.kkqzfRot1h0w
Britský novinový archiv https://www.britishnewspaperarchive.co.uk/
Stránky Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel  https://www.scvp.eu/news.html
Berlínský adresář z r. 1943 online https://digital.zlb.de/viewer/image/10089470_1943/1/
Německé evangelické matriky https://www.kirchenbuchportal.findbuch.net/
Německé matriky online (placené!) https://www.archion.de/
Pátrání po předcích na severoamerickém kontinentě (KANADA, Latinská Amerika):

Vyhledávací databáze vystěhovalců do jižní latinské Ameriky 1800-1960

https://cemla.com/buscador/

Databáze kanadských pramenů (registry narození, oddavků, svateb + sčítání lidu + vystěhovalectví)

https://www.bac-

lac.gc.ca/eng/search/Pages/ancestors-

search.aspx

Genealogická databáze osob vzniklá z evidence osob na území Kanady + vyhledávání

 

https://www.collectionscanada.gc.ca/lac-

bac/search-

recherche/anc.php?Language=eng

Vystěhovalectví do USA:

Vyhledávání v seznamu pasažérů, kteří z Evropy imigrovali do USA a přistáli na přistěhovalecké stanici Ellis Island

https://www.ellisisland.org/

Seznam pasažérů, kteří po příjezdu na Ellis Island byli zařazeni do karantény

https://freepages.genealogy.rootsweb.ancestry.co

m/~quarantine/quar_a.htm

Vyhledávání osob cestujících do USA mezi léty 1820-1892 (1913)

https://castlegarden.org/searcher.php

Seznamy pasažérů lodních společností od r. 1830 do r. 1945, kteří z přístavu Brémy cestovali do celého světa

https://www.passagierlisten.de/

Seznamy pasažérů lodních společností od r. 1850 do r. 1934, kteří z přístavu Hamburk cestovali do celého světa

https://search.ancestry.com/search/db.aspx?

dbid=1068&geo_a=r&geo_s=de&geo_t=us&o_iid=

41022&o_lid=41022&o_sch=Web+Property

Databáze vyhledávání v seznamech emigrantů do USA z německých přístavů (1820-1907)

https://www.ged-search.com/hmb/index.asp

Dobové fotografie a malby k vystěhovalectví do USA

https://www.maggieblanck.com/Immigration.html

Databáze naturalizačních žádostí imigrantů do USA https://www.cookcountyclerkofcourt.org/
NR/default.aspx

Opisy sčítání lidu v USA (neúplné, přesto může pomoci)

https://www.us-census.org/

Volně přístupné US Census z roku 1940 v USA

https://1940census.archives.gov/

Hledání na stránkách National Archives (Národního archivu) ve Washingtonu

https://www.archives.gov/research/

Vyhledávání „Social Security Death Index“ v jednom kroku

https://www.stevemorse.org/ssdi/ssdi.html

Pokud znáte přesné datum narození předka v USA, měli byste jej nalézt v Social Security Death Master File“

https://ssdmf.info/

Záznamy vystěhovalců do USA z Anglie, Francie, Německa, Itálie, Norska a Švédska (všeobecný rozcestník k této problematice)

https://www.european-emigration.com/

Databáze vyhledávání norských vystěhovalců do USA

https://www.norwayheritage.com/

Přes 15 milionů skenovaných novinových stránek z USA a Kanady, v nichž je možno vyhledávat

https://www.fultonhistory.com/Fulton.html

Interaktivní mapa a časová osa přistěhovalectví a osídlování do USA (1784-současnost)

https://invasionofamerica.ehistory.org/

Databáze hřbitovů na severoamerickém kontinentu

https://www.findagrave.com/cgi-bin/fg.cgi?

page=gs&

Archiv Náprstkova muzea

https://www.nm.cz/Naprstkovo-muzeum/Oddeleni-

NpM/archiv-naprstkova-muzea/

Články k českému vystěhovalectví do USA

https://www.czechemigrationmuseum.com/home

Československá mezinárodní genealogická společnost v Minnesotě (USA) = Czechoslovak Genealogical Society International (CGSI)

https://www.cgsi.org/

Československá americká genealogická společnost v Illinois (USA)

https://www.csagsi.org/genealogical-

resources/eastern-european-links

MAPY, KARTOGRAFICKÉ PRAMENY, SKICI MAP a KATASTRY:

Sbírka map z Národní knihovny Praha

https://www.manuscriptorium.com/index.php?

q=cs/content/nove-zpristupnene-mapy

-ze-sbirek-narodni-knihovny

Online mapy Rakousko-uherského soustátí (+ části Nizozemí)

https://mapire.eu/

Projekt 9 českých institucí (knihoven, univerzit)

https://www.staremapy.cz/

Mapový portál Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického (Plány Prahy, mapy krajů)

https://mapy.vugtk.cz/pages/index.php?

s=2&lg=cze

Prezentace starého mapování českého území

https://oldmaps.geolab.cz/

Stránky Ústředního archivu zeměměřictví a katastru

https://archivnimapy.cuzk.cz/

Nahlížení do katastru nemovitostí

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Národní geoportál INSPIRE (včetně map ČR z 50. let 20. stol., vrstvy s katastrem nemovitostí a vojenským mapováním)

https://geoportal.gov.cz/web/guest/map

Mapy 3. vojenského mapování v Rakousko-Uhersku

https://lazarus.elte.hu/hun/digkonyv/topo/

3felmeres.htm

Indikační skici vyhotovené pro Moravu

https://www.mza.cz/indikacniskici/

Mapa ČSR z 50. let 20. století (obsahuje pouze ČR bez Slovenska)

https://kontaminace.cenia.cz/

Molova mapová sbírka v Morav. zemské knihovně v Brně

https://mapy.mzk.cz/

Mapový portál obsahující zejména mapy z fondů velkostatků, ale i mapy z různých muzeí napříč Českou republikou https://www.chartae-antiquae.cz/

Veduty v českých a slovenských archivech vzniklé do roku 1850 (potřeba programu Zoomify – viz odkaz níže)

https://veduty.bach.cz/

Historický atlas měst ČR

https://towns.hiu.cas.cz/index.php

Orientační plán hlavního města Prahy s okolím (1938)

https://web2.mlp.cz/mapa1938/klad.php

Rejstříky k orientačnímu plánu hlavního města Prahy a okolí z r. 1938 https://web2.mlp.cz/mapa1938/rejstriky.php

Mapa Prahy 1953 a 2013

https://www.dveprahy.cz/

Historické i současné mapy města Tábor https://gis.mutabor.cz/ags/historie/

Nejkvalitnější a nejrozsáhlejší český mapový server (+ funkce Panorama)

www.mapy.cz

Celosvětový mapový portál (hlavně funkce Street view)

www.maps.google.cz

Program, který používá řada zde uvedených odkazů na zobrazení map

https://www.zoomify.com/

Projekt digitalizace starých lesních map a zahradních plánů https://www.starelesnimapy.cz/
Slovníky online:

Německo-český slovník místních jmen

https://mmh.cz/lingua/mj_cs

Databáze Česko - německý slovník Fr. Št. Kotta

https://kott.ujc.cas.cz/

Latinsko-český slovník

https://latinsky-slovnik.latinsky.cz/latinsko-cesky/

Křížkův Latinsko-český slovník https://kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowMonogra

ph.do?id=21969

Dobrovského německo-český slovník (odkaz na I. svazek)

https://books.google.cz/books/about/Deutsch_b%C

3%B6hmisches_W%C3%B6rterbuch.html?

id=E89EAAAAcAAJ&redir_esc=y

Česko-anglický a opačně + slovník cizích slov

https://www.online-slovnik.cz/

Univerzální a celosvětově nejrozšířenější překladač (obsahuje chyby a nepřesnosti!)

https://translate.google.cz/

Český slovník – překlad z/do 8 jazyků https://www.slovnik.cz/
Nejpoužívanější genealogické programy:

ANCESTRY:

ryze český bezplatný genealogický program

https://ancestry.nethar.cz/

MY HERITAGE FAMILY TREE BUILDER: (obsahuje i češtinu)

americký software vyvinutý pro genealogické stránky www.myheritage.com

 

https://www.myheritage.cz/family-tree-builder

GENOPRO: (obsahuje i češtinu)

poněkud odlišný styl zpracování, jde o trial verzi, po zaplacení se zpřístupní další možnosti editace

https://www.genopro.com/

 

BROTHER´S KEEPER:

 

https://www.bkwin.org/

Používané programy pro vlastní tvorbu rodinných stromů, rodokmenů a rodinných kronik:

ADOBE PHOTOSHOP (verze CS3-CS6, CC)

placený profesionální program pro úpravu fotografií a obrázků včetně případných úprav pro www stránky

Trial verze volně ke stažení a vyzkoušení

https://creative.adobe.com/products/photoshop

GIMP

povedená bezplatná alternativa k Adobe Photoshop umožňující řadu podobných funkcí jako jeho placený kolega

 

https://www.gimp.org/downloads/

CORELDRAW GRAPHICS SUITE (verze 7-13, X3-X8)

Profesionální placený grafický software – obsahuje balík podpůrných programů, včetně vektorového editoru

Trial verze volně ke stažení a vyzkoušení na 30 dní

https://apps.corel.com/int/cz/products/cdgs/

index.html

 

MICROSOFT WORD (verze 1997, 2003, 2007, 2010, 2013 či 2016, OFFICE 365)

placený špičkový textový editor je součástí sady Microsoft OFFICE; lze stáhnout řadu podpůrných šablon nebo vytvořit vlastní

Trial verze volně ke stažení a vyzkoušení

https://office.microsoft.com/cs-cz/bezplatna

-zkusebni-verze-vyzkousejte-si-produkty

-microsoft-office-2013-a-office-365-

FX102858196.aspx

OPENOFFICE Writer (verze 3.21, 3.41, 4.01)

bezplatná alternativa k Microsoft Office Word

https://www.openoffice.cz/stahnout/openoffice-org

SCRIBUS (aktuálně verze 1.4.5)

bezplatný alternativní textový editor

https://www.scribus.cz/ziskat/

ZONER PHOTO STUDIO

placený program pro úpravu fotografií se širokou škálou možných úprav

Trial verze volně ke stažení a vyzkoušení

https://www.zoner.cz/download/stazeni-souboru.aspx

PDF CREATOR

volně dostupný software určený pro tištění dokumentů

do .pdf souborů

 

https://www.slunecnice.cz/sw/pdfcreator/

PDF MERGE

bezplatný software pro sloučení více pdf dokumentů dohromady s možností výběru použitých stran

 

https://www.slunecnice.cz/sw/pdfmerge/

Volně stažitelné šablony k tvorbě rodinných stromů a rodokmenů:

Odkaz na stažení šablon „rodinných stromů“ (en)

https://obituarieshelp.org/free_printable_blank_fami

ly_tree.html

Další stránka věnující se volně stažitelným šablonám ke genealogickému bádání (en)

https://www.familytreemagazine.com/freeforms

Volně stažitelné šablony (en)

https://www.familytreetemplates.net/

Oficiální šablony webu familysearch.org (en)

https://familysearch.org/learn/wiki/en/Research_F

orms

Volně stažitelné šablony (en)

https://www.cyndislist.com/free-stuff/printable-

charts-and-forms/?page=2

 

Proč si vybrat naše služby?

1) V bádání se zaměřujeme na celou Českou republiku

2) Nabízíme individuální přístup a různorodé genealogické služby

3) Námi dohledané informace si máte možnost vždy a kdykoli ověřit

4) Praxe a vzdělání v oboru - práce pro klienty + zkušenosti s hledáním vlastních předků + práce s různorodými archivními prameny

5) Praktické i teoretické zkušenosti založené na základě studia historických věd + archivní praxe + genealogického kurzu České genealogické a heraldické společnosti

6) Nabízíme genealogické přednášky - kontaktujte nás!

7) Aktuálně připravujeme podobu genealogických kurzů pro Vás

8) Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze

9) Publikujeme genealogicky zaměřené články (Genealogické a heraldické listy, Historická demografie) - více ZDE

 

Chcete nám něco sdělit, na něco se zeptat? Využijte naší KNIHY NÁVŠTĚV

KONTAKT

VAŠE GENY ...na dosah ruky

 vasegeny@seznam.cz

 Mgr. Josef DAVID - 776 565 366

 Sídliště Míru 927, Pacov 395 01

(+ vyřizuje PR záležitosti)

 Mgr. Václav ČERNÝ - 774 805 399

 Náměstí Přátelství 682, Prachatice 383 01

 

 

 

Rajče

 

Česká genealogická a heraldická společnost

 

Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností (ČGHSP) - centrálou v Praze i pobočkou v Táboře

Jaké je portfolio našich služeb?

a) vypracování rodokmenu

b) vytvoření vývodu z předků

c) vypracování mužské či ženské linie

d) sepsání historie domu

e) odbornou pomoc při bádání v                   archivu

f) sepsání historie rodu a další služby

Jaké archivní prameny využíváme při hledání Vašich předků?
 
1) Matriční knihy
 
2) Obecní, školní či spolkové kroniky
 
3) Sčítací operáty (=sčítání lidu)
 
4) Soupisy poddaných
 
5) Pozemkové gruntovní knihy 
 
6) Pražské pobytové přihlášky
 
7) Soupis přažských domovských příslušníků
 
8) Seznamy pasažérů (skrze aplikaci přistěhovalecké stanice Ellis Island)
 
9) Historické mapy Čech, Moravy a Slezska