Jaké prameny využíváme k hledání?

1. Matriční knihy
 = jsou základním archivním pramenem pro genealogicky zaměřené badatele. Zároveň poskytují údaje o existenci lidského jedince, tzn., že zaznamenávají jeho zrod (případně křest), založení rodiny (matriky oddací či knihy partnerství) a úmrtí (matriky zemřelých). Matrika je tedy úřední kniha, ve které se nacházejí písemné záznamy o narozeních, sňatcích a úmrtích osob. Původně šlo o evidenci obyvatel církevní správy.
 Proč jsou matriky tak důležité? Poskytují základní personální data o existenci jedince. Díky matrice se osoba stává genealogicky určitou a kolikráte také zařaditelnou v kombinaci s dalšími archivními prameny.

 - v dnešní moderní době využíváme zejména rozsáhlou síť zdigitalizovaných matrik přístupných skrze digiarchivy a badatelny na internetu

 

2. Obecní, školní a spolkové kroniky
 Druhým velmi cenným pramenem nejen pro genealogy, ale i jakékoli obyvatele obcí a měst České republiky, jsou dochované památeční knihy jak úřední provenience (obecní a školní), tak i spolkového charakteru. Jejich největší přitažlivostí je zejména různorodost zápisů z různých zákoutí.

 Co mohou genealogům přinést tyto kroniky za informace? Řadu informací o narozeních, svatbách či skonech osob v obcích, historické ohledy, popisy obcí a měst v minulosti, různé klepy i informace o odvedených do válek, případně o jejich zraněních, pohřešování či dokonce smrti na bojišti či v lazaretu. Stejně tak i drobné soupisy obyvatel/členů spolku, o živelných katastrofách či významných návštěvách v obci či na škole. Úsměvné bývají informace o prospěchu některých žáků.
Obecni kronika Skolni kronika 2 Skolni kronika
 
3. Sčítací operáty (=sčítání lidu)
 Při genealogickém hledání po předcích se z několika důvodů hodí i další pramen, který je v posledních letech velmi využíván. Jedná se o sčítací operáty (dnes známé jako sčítání lidu). Jejich důležitost a přínosnost tkví zejména v tom, že řadě badatelů pomohou, díky údajům, které v nich jsou uvedeny, překonat problém mezi tzv. živými a mrtvými matrikami.
 Deponovány bývají téměř výhradně ve Státních okresních archivech a často jsou tím nejcenějším, co zde genealog může nalézt. V řadě archivů dnes přistupují k jejich digitalizaci z důvodu jejich stáří i opotřebování.
Sčítací operát

 

4. Soupisy poddaných
 Pokud bychom doslovně rozebrali sousloví "soupisy poddaných", zjistíme, že se jedná vlastně o seznamy poddaných osob vrchnosti, které v daném roce, kdy soupis probíhal, žili v určité obci/vesnici na určitém panství/velkostatku. Z hlediska historického vývoje se vyvinuly nejprve ze sirotčích register (=evidence osiřelých poddaných dětí). Důvody jejich vzniku byly prosté - jednalo se o evidenční prameny, jenž mohly být dále využity pro úřední potřeby vrchnosti.
 Společně s matrikami a gruntovnicemi patří právě soupisy poddaných mezi nejvíce používané archiválie mezi genealogy.
5. Pozemkové gruntovní knihy
 Jedním z mála pramenů, díky kterému máme někdy onu možnost dohledat naše předky ještě před tím než se na našem území začaly vést matriční knihy, jsou pozemkové (gruntovní) knihy.

 Pro lepší orientaci povětšinou obsahují rejstřík usedlostí a gruntů. U každého záznamu pak bývají i zápisy o změně vlastnictví gruntu a vyplácení podílů. Častokráte se v gruntovnicích objevují také zápisy závětí (=kšaftů), svatebních smluv či o darech kostelům.


 Novodobá historie pozemkových knih se začala psát po roce 1849, kdy bylo zrušeno poddanství. Od roku 1874 pak došlo k jejich úplné obnově a pro každou katastrální obec vznikla jedna "hlavní kniha". Dělila se na tzv. vložky a stejně jako v gruntovnicích i zde můžeme narazit na svatební smlouvy a závěti. 
Gruntovnice
 Proč jsou pozemkové knihy tak důležité? V ideálním případě dochování nám umožňují dohledat naše usedlé předky dále do minulosti třeba před období 30ti leté války, případně díky nim můžeme sledovat změny hospodářů na gruntě a změny příjmení.
6. Pražské pobytové přihlášky
 Velice cenným archivním pramenem, který ocení každý badatel, pokud hledá osobu/rodiny, jež se řízením svým či osudu ocitly v minulosti v našem hlavním městě, jsou tzv. Pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství. 
Pobytové přihlášky pražského policejního ředitelství  Tento evidenční pramen, jak už název napovídá, vznikal v područí policejních orgánů, jež měly za úkol evidovat přistěhovalce buď přímo do tehdejší Prahy nebo do blízkých obcí pražských, které se teprve v průběhu konce 19. stol. a začátkem 20. stol. připojovaly postupně k městu Praha a stávaly se městskými čtvrtěmi.

 Samotné "přihlášky" můžete nalézt také pod označením konskripce a policejní prezidium je vedlo v období let 1850-1914. Zároveň každá příchozí rodina (+ případně jejich služebnictvo) měla jeden konskripční arch.
 Proč jsou pražské pobytové přihlášky pro genealogy tak důležité? Evidovali nově příchozí do oblasti Prahy, kdy bylo povinností majitelů domů či bytů nově příchozího ohlásit do 24 hodin. Díky tomu máme velmi přesné údaje, od kdy se námi hledaní v pražských čtvrtích/obcích objevili.

 

7. Soupis pražských domovských příslušníků
 Velmi podobným pramenem s předešlými "pobytovými přihláškami" jsou soupisy pražských domovských příslušníků. Přestože někteří genealogové-amatéři je zaměňují, je třeba zmínit, že sice i tyto soupisy (seznamy) obyvatelstvo evidovaly, ale vznikaly z poněkud jiných důvodů. Nejprve hlavním účelem byla evidence pro vojenské potřeby, následně v 19. století se vznikem "domovského práva" získal tento pramen na důležitosti zejména kvůli agendě s udělováním a evidencí domovské příslušnosti.
 Jaké informace jsou pro genealoga v tomto pramenu důležité? Máme možnost zjistit řadu evidenčních informací - zjistíme, kde byl vydán domovský list, jakým povoláním se daná osoba živila, u mužů pak zjistíme případné manželky, dětí a nechybí informace o datu narození - dík těmto údajům můžeme např. s matrikou obce, kde se daná osoba narodila, potvrdit, že se skutečně jedná o daného jedince.
 

8. Seznamy pasažérů (skrze aplikaci přistěhovalecké stanice Ellis Island)

 Jedním z fenoménů doby od pol. 19. stol. do 1. pol. 20. století se stalo vystěhovalectví do různých koutů amerických kontinentů. V českých zemích odešlo z některých oblastí opravdu mnoho obyvatel. Proto pokud archivní prameny dovolí, podíváme se i na to, zda někdo z Vašich předků neodešel "za moře".
 K dohledání informací především slouží webová databáze přistěhovalecké stanice v neyworském Ellis Islandu, který přijímal od konce 19. stol. miliony příchozích do USA. Při dohledávání Vašich předků v jiných částech amerických kontinentů je hledání obtížnější a většinou se do něho pro složitost dohledávání nepouštíme.
 Jaký užitek má toto hledání pro Vás? Máme možnost nalézt stopy po Vašich předcích, kteří odešli pryč z českého území. Zároveň tak můžeme nalézt stopy po tom, kde se usadili a do budoucna Vás tak nasměrovat pro Vaše případné další hledání potomků Vašich předků v USA.

 Passenger on board 

9. Historické mapy Čech, Moravy a Slezska

 Jedním z oblíbených pramenů, jež dnes archivy a knihovny (Národní knihovna, Moravská zemská knihovna a další oblastní) digitalizují a tak je zpřístupňují nám badatelům, jsou různé kartografické prameny. 
 Jejich přitažlivost tkví především v tom, že zachycují české země v jednotlivých staletích a zobrazují stále detailnější a přesnější informace o pozemcích, nemovitostech, rozloze vsí, obcí, měst. Nejzajímavější jsou pro genealogy mapy vzniklé z tzv. Vojenského mapování. To probíhalo od konce 18. století do 2. poloviny 19. století. Díky tomu tak máme ve velké míře zachované mapy v ruzných měřítkách zaměřující se stále na konkrétnější informace. Zejména mapy z 2. vojenského mapování položily základ k moderním katastrálním mapám, díky tzv. trigonometrickému vyměřování. Nejčastěji pak badatelé vyhledávají tzv. "Povinné císařské otisky" a "Indikační skici".
 
 

Proč si vybrat naše služby?

1) V bádání se zaměřujeme na celou Českou republiku

2) Nabízíme individuální přístup a různorodé genealogické služby

3) Námi dohledané informace si máte možnost vždy a kdykoli ověřit

4) Praxe a vzdělání v oboru - práce pro klienty + zkušenosti s hledáním vlastních předků + práce s různorodými archivními prameny

5) Praktické i teoretické zkušenosti založené na základě studia historických věd + archivní praxe + genealogického kurzu České genealogické a heraldické společnosti

6) Nabízíme genealogické přednášky - kontaktujte nás!

7) Aktuálně připravujeme podobu genealogických kurzů pro Vás

8) Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze

9) Publikujeme genealogicky zaměřené články (Genealogické a heraldické listy, Historická demografie) - více ZDE

 

Chcete nám něco sdělit, na něco se zeptat? Využijte naší KNIHY NÁVŠTĚV

KONTAKT

VAŠE GENY ...na dosah ruky

 vasegeny@seznam.cz

 Mgr. Josef DAVID - 776 565 366

 Sídliště Míru 926, Pacov 395 01

(+ vyřizuje PR záležitosti)

 Mgr. Václav ČERNÝ, Ph.D. - 774 805 399

 Náměstí Přátelství 682, Prachatice 383 01

 

 

 

Rajče

 

Česká genealogická a heraldická společnost

 

Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností (ČGHSP) - centrálou v Praze i pobočkou v Táboře

Jaké je portfolio našich služeb?

a) vypracování rodokmenu

b) vytvoření vývodu z předků

c) vypracování mužské či ženské linie

d) sepsání historie domu

e) odbornou pomoc při bádání v                   archivu

f) sepsání historie rodu a další služby

Jaké archivní prameny využíváme při hledání Vašich předků?
 
1) Matriční knihy
 
2) Obecní, školní či spolkové kroniky
 
3) Sčítací operáty (=sčítání lidu)
 
4) Soupisy poddaných
 
5) Pozemkové gruntovní knihy 
 
6) Pražské pobytové přihlášky
 
7) Soupis přažských domovských příslušníků
 
8) Seznamy pasažérů (skrze aplikaci přistěhovalecké stanice Ellis Island)
 
9) Historické mapy Čech, Moravy a Slezska