ZMĚNY V MATRIČNÍM ZÁKONĚ (2019)

Přidáno 31. 1. 2020:

 Ve čtvrtek 21. 11. 2019 vešel v platnost zákon č. 279/2019 Sb. (https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-279), kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy. Ten v několika bodech upravuje aktuální podobu původního předpisu č. 312/2013 Sb. Vzhledem k nejasnostem po jejich zavedení, jsme se obrátili na oddělení matrik Ministerstva vnitra České republiky s žádostí o posudek kolem nejasností se správními poplatky, jenž zákon č. 279/2019 Sb. zavádí/ upravuje. Již počátkem prosince 2019 jsme obdrželi odpovědi a tudíž široké komunitě genealogické veřejnosti nabízíme odpovědi, jak se to s poplatky za nahlížení/ vyhledávání v živých matričních knihách na matričních úřadech má. Níže jsou uvedeny jednotlivé dokumenty:

1) Znění žádosti o posudek: Zadost_o_posudek_ke_spravnim_poplatkum_u_zakona_279-2019_Sb..pdf

2) Vyjádření oddělení matrik MVČR s jednotlivými odpověďmi, jak se vše má správně účtovat: Posudek_ze_strany_MVCR-Nahlížení do MK-Mgr. David-4.12.2019.pdf

3) Informace 18-2019 z 18. 12. 2019 pro matrikáře/ matrikářky na území ČR, která ve značné míře kopíruje  výše uvedený posudek: Informace_18-2019-Vyhledávání_v_MK_spr_poplatky_všem.pdf

Nejdůležitější odpovědi z posudku a Informace 18-2019:

K jednotlivým Vašim dotazům uvádíme následující.
1. Vím jeden konkrétní údaj (=zápis) => znám datum konkrétní matriční události, případně stranu, na níž se zápis vyskytuje – hledám si sám dle § 25b odst. 1; údaj (=zápis) je bez prokazování příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?
Matriční úřad vybere správní poplatek správní poplatek ve výši 50,- Kč za jeden konkrétní zápis.
 
2. Vím jeden konkrétní zápis => znám datum konkrétní matriční události, případně stranu, na níž se zápis vyskytuje – hledá mi matrikář/ka; údaj (=zápis) je bez prokazování příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?
Pokud matrikář vyhledá příslušný zápis a žadateli je umožněno na něj nahlédnout, za nahlédnutí na požadovaný jeden konkrétní zápis uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
 
3. Potřebuji najít vícero matričních údajů (=zápisů) => vím matriční knihu, kde by měly být, neznám datum ani stranu matriční/ch události/í, jelikož příslušný index matriční knihy i matriční kniha samotná jsou ještě živými matričními knihami a jsou deponovány na daném matričním úřadě v ČR – hledám si sám dle § 25b odst. 1, údaj (=zápis) je bez prokazování příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?
Matriční úřad vybere správní poplatek za vyhledávání v matričních knihách ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Pokud žadatel v rámci nahlížení požadované zápisy nalezne, nahlédne na ně, případně si z těchto zápisů pořídí výpisy, či si je okopíruje ručním scannerem, vyfotí vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem, správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý konkrétní zápis již nehradí.
 
4. Potřebuji najít vícero matričních údajů (=zápisů) => vím matriční knihu, kde by měly být, neznám datum ani stranu matriční/ch události/í, jelikož příslušný index matriční knihy i matriční kniha samotná jsou ještě živými matričními knihami a jsou deponovány na daném matričním úřadě v ČR – hledá mi matrikář/ka. Způsob účtování, kolik zaplatím?
Matriční úřad připraví žadateli příslušné matriční knihy, ve kterých by předmětné zápisy mohly být obsaženy. Pokud jsou v některé matriční knize obsaženy dosud „živé“ zápisy narození, tj. zápisy, od kterých ještě neuplynula zákonem o matrikách stanovená lhůta, matrikář zajistí, aby na tyto zápisy nemohl žadatel během svého pátrání nahlédnout.
Matriční úřad vybere správní poplatek za vyhledávání v matričních knihách ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Pokud žadatel v rámci nahlížení požadované zápisy nalezne, nahlédne na ně, případně si z těchto zápisů pořídí výpisy, či si je okopíruje ručním scannerem, vyfotí vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem, správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý konkrétní zápis již nehradí.
 
5. Vím konkrétní údaj (=zápis) => znám datum konkrétní matriční události – hledá mi matrikář/ka; údaj (=zápis) je s prokazováním příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?
6. Vím konkrétní údaj (=zápis) => neznám přesné datum konkrétní matriční události – hledá mi matrikář/ka; údaj (=zápis) je s prokazováním příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?
Pokud vyhledává příslušný zápis matrikář, potom žadatel musí být oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona o matrikách (např. člen rodiny či zplnomocněný zástupce). Nahlédnutí je mu umožněno, avšak nikoliv z titulu ustanovení § 25b zákona o matrikách. Za nahlédnutí na požadovaný jeden konkrétní zápis uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč.
* * *
A. Chci nahlédnout na záznam narození babičky, vím přesné datum i místo. Záznam je mladší jak 100 let, musí hledat matrikářka. Pokud se podaří najít, budu platit 50,- Kč nebo 250,- Kč? Případně pokud se nepodaří najít, tak i tak 200,- Kč správní poplatek? Vztahuje se 200,- Kč za každou i započatou hodinu i na matrikáře/ky?
Za nahlédnutí na požadovaný jeden konkrétní zápis žadatel uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Nepodaří-li se požadovaný zápis nalézt, žadatel žádný správní poplatek nehradí.
 
B. Chci si údaje mezi mrtvými záznamy vyhledat sám. 200,- Kč za hodinu a hlásit každý záznam, o který mi jde? Za každý platit navíc 50,- Kč?
Matriční úřad vybere správní poplatek za vyhledávání v matričních knihách ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Pokud žadatel v rámci nahlížení požadované zápisy nalezne, nahlédne na ně, případně si z těchto zápisů pořídí výpisy, či si je okopíruje ručním scannerem, vyfotí vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem, správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý konkrétní zápis již nehradí.
 
C. 50,- Kč se platí za co? Za to, že si přečtu údaj (=zápis) nebo že si jej vypíši na papír či že jej vyfotím? Ve správních poplatcích není přesně specifikováno - pouze se hovoří o konkrétním zápisu a nahlédnutí. Nicméně já když pojedu na matriční úřad, potřebuji nejen „nahlédnout“ a zjistit tak, co obsahuje údaj (=zápis), ale i jej buď vypsat či nafotit, abych měl důkaz existence písemného matriční zápisu (=údaje) a možnost následného proplacení za nalezený zápis (případně pokud budu hledat pro sebe či rodinu, tak abych měl do svého rodokmenu
potvrzeno, že údaj je tak a tak a existuje).
 
D. Jak vlastně mohu vyhledávat bez nahlížení? Z logiky věci a selského rozumu je znění v novele naprostý nesmysl. To bych tedy automaticky musel platit za všechny údaje (=zápisy), které uvidím 50,- Kč, i když nejsou mnou konkrétně hledané, což odporuje celé logice aktuálního nastavení správních poplatků dle písmen a) a f) v položce 2 Změna zákona o správních poplatcích, Čl. II. Žadatel v rámci nahlížení na požadované zápisy nahlédne, případně si z těchto zápisů pořídí výpisy, či si je okopíruje ručním scannerem, vyfotí vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem. Jak již bylo uvedeno výše, matriční úřad vybere správní poplatek za vyhledávání v matričních knihách ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý konkrétní zápis potom již nehradí.
 
E. Pokud platí, že si budu vyhledávat sám a platí na mě pouze správní poplatek 200,- Kč za každou i započatou hodinu a netýká se mě tak správní poplatek 50,- Kč za každý údaj (=zápis), jež bych chtěl, může mi matrikář/ka zakázat vyfocení si celé matriční knihy (obsahuje-li již pouze kompletně zápisy, u nichž není třeba prokazovat příbuznost/ plnou moc)?
Jde-li o nahlížení do matričních knih ve smyslu ustanovení § 25b zákona o matrikách, matrikář nemůže neumožnit žadateli činit si výpisy z celé matriční knihy, či pořizovat kopii všech matričních zápisů ručním scannerem, vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem při úhradě správního poplatku ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá).
 
F. Prosím o vysvětlení, jak se na situaci se správními poplatky nahlíží, pokud jde o matriční údaj (=zápis), který je u narozených mladší 100 let, u oddaných mladší 75 let a u zemřelých mladší 30 let – tzn. bez prokazování příbuznosti a bude mi jej tedy muset hledat přímo konkrétní matrikář(ka), jelikož by dle zákona hrozilo, že bych mohl vidět nedovolené údaje osob v matrice a já předtím budu třeba…
Pokud v uvedeném případě vyhledává příslušný zápis matrikář, potom žadatel musí být oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona o matrikách (např. člen rodiny či zplnomocněný zástupce). Nahlédnutí je mu umožněno, avšak nikoliv z titulu ustanovení § 25b zákona o matrikách. Za nahlédnutí na požadovaný jeden konkrétní zápis uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

1. Vím jeden konkrétní údaj (=zápis) => znám datum konkrétní matriční události, případně stranu, na níž se zápis vyskytuje – hledám si sám dle § 25b odst. 1; údaj (=zápis) je bez prokazování příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?

Matriční úřad vybere správní poplatek správní poplatek ve výši 50,- Kč za jeden konkrétní zápis.

2. Vím jeden konkrétní zápis => znám datum konkrétní matriční události, případně stranu, na níž se zápis vyskytuje – hledá mi matrikář/ka; údaj (=zápis) je bez prokazování příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?

Pokud matrikář vyhledá příslušný zápis a žadateli je umožněno na něj nahlédnout, za nahlédnutí na požadovaný jeden konkrétní zápis uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

3. Potřebuji najít vícero matričních údajů (=zápisů) => vím matriční knihu, kde by měly být, neznám datum ani stranu matriční/ch události/í, jelikož příslušný index matriční knihy i matriční kniha samotná jsou ještě živými matričními knihami a jsou deponovány na daném matričním úřadě v ČR – hledám si sám dle § 25b odst. 1, údaj (=zápis) je bez prokazování příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?

Matriční úřad vybere správní poplatek za vyhledávání v matričních knihách ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Pokud žadatel v rámci nahlížení požadované zápisy nalezne, nahlédne na ně, případně si z těchto zápisů pořídí výpisy, či si je okopíruje ručním scannerem, vyfotí vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem, správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý konkrétní zápis již nehradí.

4. Potřebuji najít vícero matričních údajů (=zápisů) => vím matriční knihu, kde by měly být, neznám datum ani stranu matriční/ch události/í, jelikož příslušný index matriční knihy i matriční kniha samotná jsou ještě živými matričními knihami a jsou deponovány na daném matričním úřadě v ČR – hledá mi matrikář/ka. Způsob účtování, kolik zaplatím?

Matriční úřad připraví žadateli příslušné matriční knihy, ve kterých by předmětné zápisy mohly být obsaženy. Pokud jsou v některé matriční knize obsaženy dosud „živé“ zápisy narození, tj. zápisy, od kterých ještě neuplynula zákonem o matrikách stanovená lhůta, matrikář zajistí, aby na tyto zápisy nemohl žadatel během svého pátrání nahlédnout.

Matriční úřad vybere správní poplatek za vyhledávání v matričních knihách ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Pokud žadatel v rámci nahlížení požadované zápisy nalezne, nahlédne na ně, případně si z těchto zápisů pořídí výpisy, či si je okopíruje ručním scannerem, vyfotí vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem, správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý konkrétní zápis již nehradí.

5+6. Vím konkrétní údaj (=zápis) => znám datum konkrétní matriční události – hledá mi matrikář/ka; údaj (=zápis) je s prokazováním příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?

Vím konkrétní údaj (=zápis) => neznám přesné datum konkrétní matriční události – hledá mi matrikář/ka; údaj (=zápis) je s prokazováním příbuznosti a případné plné moci. Způsob účtování, kolik zaplatím?

Pokud vyhledává příslušný zápis matrikář, potom žadatel musí být oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona o matrikách (např. člen rodiny či zplnomocněný zástupce). Nahlédnutí je mu umožněno, avšak nikoliv z titulu ustanovení § 25b zákona o matrikách. Za nahlédnutí na požadovaný jeden konkrétní zápis uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

* * *

A. Chci nahlédnout na záznam narození babičky, vím přesné datum i místo. Záznam je mladší jak 100 let, musí hledat matrikářka. Pokud se podaří najít, budu platit 50,- Kč nebo 250,- Kč? Případně pokud se nepodaří najít, tak i tak 200,- Kč správní poplatek? Vztahuje se 200,- Kč za každou i započatou hodinu i na matrikáře/ky?

Za nahlédnutí na požadovaný jeden konkrétní zápis žadatel uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Nepodaří-li se požadovaný zápis nalézt, žadatel žádný správní poplatek nehradí.

B. Chci si údaje mezi mrtvými záznamy vyhledat sám. 200,- Kč za hodinu a hlásit každý záznam, o který mi jde? Za každý platit navíc 50,- Kč?

Matriční úřad vybere správní poplatek za vyhledávání v matričních knihách ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Pokud žadatel v rámci nahlížení požadované zápisy nalezne, nahlédne na ně, případně si z těchto zápisů pořídí výpisy, či si je okopíruje ručním scannerem, vyfotí vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem, správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý konkrétní zápis již nehradí.

C. 50,- Kč se platí za co? Za to, že si přečtu údaj (=zápis) nebo že si jej vypíši na papír či že jej vyfotím? 

Ve správních poplatcích není přesně specifikováno - pouze se hovoří o konkrétním zápisu a nahlédnutí. Nicméně já když pojedu na matriční úřad, potřebuji nejen „nahlédnout“ a zjistit tak, co obsahuje údaj (=zápis), ale i jej buď vypsat či nafotit, abych měl důkaz existence písemného matriční zápisu (=údaje) a možnost následného proplacení za nalezený zápis (případně pokud budu hledat pro sebe či rodinu, tak abych měl do svého rodokmenu potvrzeno, že údaj je tak a tak a existuje).

D. Jak vlastně mohu vyhledávat bez nahlížení? Z logiky věci a selského rozumu je znění v novele naprostý nesmysl. To bych tedy automaticky musel platit za všechny údaje (=zápisy), které uvidím 50,- Kč, i když nejsou mnou konkrétně hledané, což odporuje celé logice aktuálního nastavení správních poplatků dle písmen a) a f) v položce 2 Změna zákona o správních poplatcích, Čl. II. 

Žadatel v rámci nahlížení na požadované zápisy nahlédne, případně si z těchto zápisů pořídí výpisy, či si je okopíruje ručním scannerem, vyfotí vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem. Jak již bylo uvedeno výše, matriční úřad vybere správní poplatek za vyhledávání v matričních knihách ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá). Správní poplatek ve výši 50,- Kč za každý konkrétní zápis potom již nehradí.

E. Pokud platí, že si budu vyhledávat sám a platí na mě pouze správní poplatek 200,- Kč za každou i započatou hodinu a netýká se mě tak správní poplatek 50,- Kč za každý údaj (=zápis), jež bych chtěl, může mi matrikář/ka zakázat vyfocení si celé matriční knihy (obsahuje-li již pouze kompletně zápisy, u nichž není třeba prokazovat příbuznost/ plnou moc)?

Jde-li o nahlížení do matričních knih ve smyslu ustanovení § 25b zákona o matrikách, matrikář nemůže neumožnit žadateli činit si výpisy z celé matriční knihy, či pořizovat kopii všech matričních zápisů ručním scannerem, vlastním fotoaparátem či mobilním telefonem při úhradě správního poplatku ve výši 200,- Kč za každou i započatou hodinu, po kterou žadatel v matričních knihách vyhledává (pátrá).

F. Prosím o vysvětlení, jak se na situaci se správními poplatky nahlíží, pokud jde o matriční údaj (=zápis), který je u narozených mladší 100 let, u oddaných mladší 75 let a u zemřelých mladší 30 let – tzn. bez prokazování příbuznosti a bude mi jej tedy muset hledat přímo konkrétní matrikář(ka), jelikož by dle zákona hrozilo, že bych mohl vidět nedovolené údaje osob v matrice a já předtím budu třeba…

Pokud v uvedeném případě vyhledává příslušný zápis matrikář, potom žadatel musí být oprávněnou osobou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 zákona o matrikách (např. člen rodiny či zplnomocněný zástupce). Nahlédnutí je mu umožněno, avšak nikoliv z titulu ustanovení § 25b zákona o matrikách. Za nahlédnutí na požadovaný jeden konkrétní zápis uhradí správní poplatek ve výši 50,- Kč.

Proč si vybrat naše služby?

1) V bádání se zaměřujeme na celou Českou republiku

2) Nabízíme individuální přístup a různorodé genealogické služby

3) Námi dohledané informace si máte možnost vždy a kdykoli ověřit

4) Praxe a vzdělání v oboru - práce pro klienty + zkušenosti s hledáním vlastních předků + práce s různorodými archivními prameny

5) Praktické i teoretické zkušenosti založené na základě studia historických věd + archivní praxe + genealogického kurzu České genealogické a heraldické společnosti

6) Nabízíme genealogické přednášky - kontaktujte nás!

7) Aktuálně připravujeme podobu genealogických kurzů pro Vás

8) Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností v Praze

9) Publikujeme genealogicky zaměřené články (Genealogické a heraldické listy, Historická demografie) - více ZDE

 

Chcete nám něco sdělit, na něco se zeptat? Využijte naší KNIHY NÁVŠTĚV

KONTAKT

VAŠE GENY ...na dosah ruky

 vasegeny@seznam.cz

 Mgr. Josef DAVID - 776 565 366

 Sídliště Míru 926, Pacov 395 01

(+ vyřizuje PR záležitosti)

 Mgr. Václav ČERNÝ, Ph.D. - 774 805 399

 Náměstí Přátelství 682, Prachatice 383 01

 

 

 

Rajče

 

Česká genealogická a heraldická společnost

 

Spolupracujeme s Českou genealogickou a heraldickou společností (ČGHSP) - centrálou v Praze i pobočkou v Táboře

Jaké je portfolio našich služeb?

a) vypracování rodokmenu

b) vytvoření vývodu z předků

c) vypracování mužské či ženské linie

d) sepsání historie domu

e) odbornou pomoc při bádání v                   archivu

f) sepsání historie rodu a další služby

Jaké archivní prameny využíváme při hledání Vašich předků?
 
1) Matriční knihy
 
2) Obecní, školní či spolkové kroniky
 
3) Sčítací operáty (=sčítání lidu)
 
4) Soupisy poddaných
 
5) Pozemkové gruntovní knihy 
 
6) Pražské pobytové přihlášky
 
7) Soupis přažských domovských příslušníků
 
8) Seznamy pasažérů (skrze aplikaci přistěhovalecké stanice Ellis Island)
 
9) Historické mapy Čech, Moravy a Slezska